กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1779
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาสมรรถนะการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1: ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิมลรัตน์ จตุรานนท์
เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรฝึกอบรม
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยมีวิธีดำเนิน การแบ่งออกเป็น 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 การสร้างหลักสูตรฉบับร่าง และประเมินหลักสูตรฉบับร่าง ขั้นที่ 3 การนำหลักสูตรไปใช้ และ ขั้นที่ 4 การประเมินผลการใช้หลักสูตร โดยการดำเนินตามขั้นตอนวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ สำหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยระยะที่ 2 การสร้าง หลักสูตรและการทดลองใช้หลักสูตร ผลการวิจัยพบว่า ได้หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนเป็นสำคัญ สำหรับครูสังกัด สำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูให้สามารถใช้การ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับศึกษานเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ที่มีคุณภาพดีตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จากการนำหลักสูตรฝึกอบรม ไปทดลองใช้กับกลุ่มต้วอย่างโดยใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่ม เดียวทำการทดสอบและหลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Dependent t-test และ One-sample t-test พบว่า 1. ได้หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับครูและบุคคลากรทางการ ศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ที่มีองค์ประกอบ คือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตร วิธีดำเนินการอบรมและประเมินผล หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั้น มีความเหมาะสม สามารถนำไปไปใช้ในการรบรมได้ตามความเชี่ยวชาญ 2. หลังจากนำสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับครูและบุคคลาทางการ ศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ไปทดลองใช้ พบว่า 2.1 ครูมีเวลาในการอบรมตามหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์หลัง การอบรมสูง กว่าก่อนอบรม และมีผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมสูงกว่าร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ รวมถึงครูมีความ เห็นต่อหลักฝึกอบรม ในระดับดี 2.2 ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนมีเวลาในการอบรมตามหลักสูตรเฉลี่ยไม้น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม และมีผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมสูงกว่าร้อยละ 60 อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ รวมถึงมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรฝึกอบรม ในระดับดี แสดงว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1779
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น