กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1773
ชื่อเรื่อง: การวิจัยพัฒนาสมรรถนะการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1: ระยะที่ 3 การวิจัยประเมินติดตามผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A research and development of the ability of teacher for students center teaching, The school in area of education 1 Chonburi
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
พงศ์เทพ จิระโร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การจัดการเรียนการสอน
การสอนเน้นผู้เรียน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา Research & Development โดยดำเนินการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methodology) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู และการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ จากคำถามปลายเปิด จากครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ชลบุรี เป็นเครื่องมือเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติบรรยาย สถิติอ้างอิงใช้สำหรับเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหา การจำแนกกลุ่ม ผลการวิจัย สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูตามการรับรู้ของตนเอง(หลังเข้าร่วมโครงการ) จำแนกตามระดับสมรรถนะ(ช่วงคะแนนเฉลี่ย)พบว่าสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู(หลังเข้าร่วมโครงการ) ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (4.00-4.51) คิดเป็นร้อยละ 43.60 รองลงมาเป็นระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50-3.99 คิดเป็นร้อยละ 27.40 และ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (4.51-5.00) และพบว่ายังมีคะแนนเฉลี่ยระดับต่ำ อยู่ระหว่าง 0.00 – 3.49 มีเพียงร้อยละ 3.20 เปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูตามการรับรู้ของคนเอง(หลังเข้าร่วมโครงการ) จำแนกตามกลุ่มช่วงคะแนนเฉลี่ย พบว่า ประสิทธิผลของโครงการจากสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูตามการรับรู้ของตนเอง (หลังเข้าร่วมโครงการ) อยู่ในระดับดี และระดับดีมากมีสมรรถนะการสอนเพิ่มขึ้นจากก่อนอบรม โดยระดับดีมากเพิ่มขึ้นสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 10.20 และสมรรถนะระดับดีเพิ่มขึ้น 8.20 และพบว่า ผลจากการอบรมทำให้สมรรถนะต่ำมีจำนวนน้อยลงมากที่สุดร้อยละ 11.60 และระดับปานกลางน้อยลง ร้อยละ 6.70 สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู(หลังเข้าร่วมโครงการ) จำแนกตามรายบุคคล พบว่า ครูมีพัฒนาการของสมรรถนะการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหลังการเข้าร่วมโครงการจำนวน 804 คน คิดเป็นร้อยละ 72.04 โดยยังมีครูที่ไม่มีพัฒนาการ จำนวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 27.96 โดยพบว่าสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูหลังการเข้าร่วมโครงการจำแนกตามรายโรงเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยรวม 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .39 และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะสูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .36 และพบว่า คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะต่ำสุด ค่าเฉลี่ย 3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .25 This is a research and development conducted by integrated mixed methodology on both quantitative and qualitative. The purpose of this research to study the students centered teaching. The data collecting by The teachers and staff of the schools under the area of Chonburi 1 Thailand in the year 2015. Research tool behaviors are focused on teaching by the students centered. The data was analyzed statistics describing the information and inferential statistics used for comparison, content analysis by the method of classification. Research results found that, students centered teaching of teachers as perceived after participants are classified according to the level of ability (the average score) showed that the ability of the learning and teaching focuses on the student's center (After participating), most scores are good (4.00-4.51), representing 43.60 per cent, followed by a moderate. The average score of mean = 3.50-3.99, percent and averaging 27.40 in the well (4.50-5.00) and found that the low average scores mean = 0:00-3:49, with only 3.20 per cent. Compare the ability of the learning and teaching of teachers based on student perceptions of the group found that the average effectiveness of the project. Students centered teaching of teachers based on their perception of their own (the participants) was good and very good teaching ability increases of training. The very highest increase was 10.20 percent and 8.20 and increased ability levels that results from poor training ability with fewer make the most moderate 11.60 percent and 6.70 percent less. Students centered teaching (after joining) by individuals found that teachers develop the competencies of students centered teaching after the program of 804 representing a percentage of 72.04 but the teachers have not developed a number of 312 people, representing 27.96 percent. The students centered teaching after participating by school that mean scores were at a high level total mean = 4.21, standard deviation = .39 and considering identified by the school, found The school ability scores mean = 4.56, standard deviation = .36 and found that the mean of the lowest, Mean = 3.65, standard deviation = .25.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1773
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น