กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1763
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิตสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors affecting students' learning happiness of Educational Administration program of faculty of Education, Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภารดี อนันต์นาวี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การเรียน
ความสุข
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาความสุขและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิต สาขาการบริหารการศึกษา ศูนย์วัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557 จำนวน 320 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified Random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความสุขในการเรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิต สถิติที่ใช้ในการ วิจัย คือ ร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ย (x̄) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และโปรแกรม LISREL ผลการวิจัยพบว่า 1.ความสุขในการเรียนของนิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด-มาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ความรู้สึกต่ออาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นอยู่ในระดับมากที่สุด ความรู้สึกต่อสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย และความรู้สึกต่อกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก 1.1 ด้านความรู้สึกต่อกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงสามอันดับแรก นิสิตเต็มใจทำงานที่อาจารย์มอบหมาย นิสิตยกย่องเพื่อนเสมอ เมื่อเพื่อนทำถูกต้อง นิสิตมีความตื่นเต้น ยินดีที่ จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ นิสิตชอบค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมหลังจากที่อาจารย์สอน 1.2 ด้านความรู้สึกต่ออาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด-มาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่นิสิตให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน นิสิตมีปฎิสัมพันธ์กับอาจารย์และเพื่อนร่วมห้องเรียน นิสิตและเพื่อนมีความสามัคคีกันในการทำงานกลุ่มและกิจกรรมต่างๆในห้องเรียน ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ นิสิตยกย่องเพื่อนเสอม เมื่อเพื่อนทำถูกต้อง 1.3 ด้านความรู้สึกต่อสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงจาก ค่าเฉลี่ยมาไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยมีแหล่งการเรียนรู้ให้แก่นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมบริเวณมหาวิทยาลัยมรบรรยากาศที่ร่มรื่นและอากาศเย็นสบาย น่าพักผ่อน มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นิสัยได้มีโอกาสเพิ่มทีกษะ ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่นิสิตอย่างเพียงพอ 2. ปัจจัยคุณลักษณะของนิสิต ปัจจัยการเรียนการสอน ปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ ปัจจัยลักษณะกลุ่มเพื่อน ปัจจัยการสนับสนุนจากครอบครัว และปจจัยการบริการทางการศึกษา ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาบูรพา สามารถพยากรณ์ความสุขในการเรียนของนิสิต ได้ร้อยละ 97 2.1 ปัจจัยด้านการเรียนการสอน ปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ ปัจจัยด้านลักษณะกลุ่มเพื่อนปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว ส่งผลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านคุณลักษณะของนิสิตไปยังความสุขในการเรียนของนิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถพยากรณ์ความสุขในการเรียนของนิสัย ได้ร้อยล่ะ 1.01 2.2 ปัจจัยด้านการบริการทางการศึกษาและปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ส่งผลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านการเรียนการสอนไปยังความสุขในการเรียนของนิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถพยากรณ์ความสุขในการเรียนของนิสิต ได้ร้อยละ 80 The aims of the study were to investigate happiness and factors affecting students’ happy learning in educational administration of faculty of education , Burapha University. The samples consisted of 320 students in educational administration of Innovative Administration and Educational Leadership center, faculty of education, Burapha University which derived by stratified random sampling the research instruments was a rating scale questionnaire. Statistical devices for analyzing data mean, standard deviation, and LISREL. The findings were as follows: The students’ happy learning in educational administration of faculty of education, Burapha University as a whole was rated at a high level and items were rated at a high or highest, which three priority from the highest to high mean score were the feeling to lecturers and friends in a classroom the highest mean score, the feeling to environment in university, and the feeling to teaching and learning activities. 1.1The feeling to teaching and learning activities, as a whole and each items, were rated at a high level, which three priority from the highest to high mean were the students willingness to do the job assignment, students encourage them friend that done right, students excite to learn new knowledge. And the final was the students like to inquiry after studying. 1.2 The feeling to lecturers and friends in classroom, as a whole was rated at a highest level, and each items, were rated at a high or highest level, which which three priority from the highest mean score were the students collaborate activities in classroom, students interact with lecturers and friends in classroom, students and them friends harmonize in group work and many activities in classroom. And the final was the students encourage them friend for studying. 1.3 The feeling to university’ environment, as a whole and each items, were rated at a high level, which three priority from the highest score were the university have resource learning for continue studying, environment in university have good climate, promote and give opportunity to practice skills. And the final was the university facilitate to relax place enough. 2. The students’ characteristics factor, teaching and learning factor, lecturers’ characteristics factor, family, support factor, education service affecting students’ happy learning in educational administration of faculty of education, Burapha University was at 97 percentage. 2.1 The teaching and learning factor, lecturers’ characteristics factor friend group factor, family support factor, indirectly affected the students’ happy learning in educational administration of faculty of education, Burapha University through students’ characteristics factor with could predict students’ happy learning was at 1.01 percentage. 2.2 The education service factors, and teaching and learning factor indirectly affected the students’ happy learning in educational administration of faculty of education, Burapha University through teaching and learning factor with could predict students’ happy learning was at 80 percentage.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1763
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น