กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1761
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
dc.contributor.authorพัชรี ถุงแก้ว
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:08:39Z
dc.date.available2019-03-25T09:08:39Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1761
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีจุดหมายเพื่อศึกษาความสุขของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนโดยเก็บรวบรวมข้อมูลตังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึง 15 มีนาคม 2558 ได้ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสรา้งขึ้น ได้แก่ 1) สถานภาพทั่วไป 2) แบบสอบถามต้นทุนจิตวิทยาเชิงบวก 3) แบบสอบถามสมดุลในชีวิตการทำงาน 4) แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ 5) แบบสอบถามการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และ 6) แบบสอบถามความสุข วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ แบบเป็นขั้นตอน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1) บุคลากรสายสนับสนุน มีความสุขโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) บุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มที่มีต้นทุนจิตวิทยาเชิงบวกสูง จะมีความสุขมากกว่า กลุ่มที่มีต้นทุนจิตวิทยาเชิงบวกต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) บุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มที่มีการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การสูง จะมีความสุขมากกว่ากลุ่มที่มีการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) บุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มที่มีความสมดุลในชีวิตและงานสูง จะมีความสุขมากกว่ากลุ่มที่มีความสมดุลในชีวิตและงานต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 5) ตัวพยากรณ์ที่ดีและสามารถพยากรณ์ความสุขของบุคลากรสายสนับสนุน คือต้นทุนจิตวิทยาเชิงบวกกเานความมั่นใจในความสามารถตนเอง สมดุลในชีวิตและการทำงานด้านการทำงานและสังคม ความผูกพันในองค์การด้านบรรทัดฐาน และ ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี โดยพยากรณ์ความสุขได้ร้อยละ 83.10th_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยสถาบัน ตามความต้องการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2557en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectความสุขth_TH
dc.subjectบุคลากรสารสนับสนุนth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleความสุขของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.title.alternativeHappiness of staff personnel: A case study in faculty of education at Burapha Universityen
dc.typeResearch
dc.year2558
dc.description.abstractalternativeThe purpose of this this research was study the happiness of staff personnel in Faculty of Education Burapha University. The research sample were 32 staffs personnel who respondents the questionnair on March 1, 2015 to March 15, 2015. The instruments used for data collection were 6 questionnaires 1) bio-social characteristic check list, 2) Positive Psychological capital questionnaire, 3) Work life balance questionnaire, 4) Organization commitment questionnaire, 5) Perceived organizational justice questionnaire, and 6) Happiness questionnaire. Data was analyzed by independent t-test, One way ANOVA and Stepwise multiple regression. The results revealed that 1) the subjects had medium level of happiness, 2) the subjects who respondents positive psychological capital highly related to happiness (p<.05) 3) the subjects who respondents perceived organizational justice highly related to happiness (p<.05) 4) the subjects who respondents work life balance highly related to happiness (p<.05) and 5) The results showed that positive psychological capital (confidence domain), work life balance (work-social domain), organization commitment (normative domain), and 10 years of work experience were more powerful predictors of happiness of staff personnel at 83.10%.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น