กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1758
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
dc.contributor.authorอภิเชษฐ จันทนา
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:08:39Z
dc.date.available2019-03-25T09:08:39Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1758
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 347 คน และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบค่า t และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1) ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในระดับ มาก ส่วนระดับความพึงพอใจของนิสิต อยู่ในระดับปานกลาง 2) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาของบุคลากรหญิงสูงกว่าบุคลากรชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาของบุคลากรสายสนับสนุนสูงกว่าบุคลากรสายวิชาการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มีสูงกว่า ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05th_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยสถาบันตามความต้องการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2557en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectความพึงพอใจth_TH
dc.subjectวัฒนธรรมth_TH
dc.subjectศิลปะth_TH
dc.subjectสุทรียภาพth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.title.alternativeSatisfaction of personnel and students to the development dimension of Art and Culture of faculty of Education at Burapha Universityen
dc.typeResearch
dc.year2558
dc.description.abstractalternativeThe purpose of this research were study the satisfaction of personnel and undergraduate students to the development dimension of art and culture of Faculty of Education at Burapha University. The research sample were 347 students and 110 personals. The instruments used for data collection were the satisfaction of personnel and undergraduate students to the development dimension of art and culture of Faculty of Education at Burapha University questionnaires. Data was analyzed by independent t-test and One-way ANOVA. The results revealed that 1) the personnel had high level of satisfaction and the undergraduate students had medium level of satisfaction, 2) the satisfaction of female personnel was higher than male personnel (p< .05) 3) the satisfaction of staff personnel was higher than academic personnel (p<.05) and 4) the satisfaction of 1st year undergraduate students was higher than 2 nd year, 3rd year, and 4th year (p<.05).en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น