กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1758
ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Satisfaction of personnel and students to the development dimension of Art and Culture of faculty of Education at Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
อภิเชษฐ จันทนา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ
วัฒนธรรม
ศิลปะ
สุทรียภาพ
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 347 คน และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบค่า t และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1) ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในระดับ มาก ส่วนระดับความพึงพอใจของนิสิต อยู่ในระดับปานกลาง 2) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาของบุคลากรหญิงสูงกว่าบุคลากรชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาของบุคลากรสายสนับสนุนสูงกว่าบุคลากรสายวิชาการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มีสูงกว่า ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1758
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น