กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1755
ชื่อเรื่อง: การวิจัยพัฒนาสมรรถนะการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1: ระยะที่ 1 การสำรวจสภาพการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A research and development of the ability of teacher for students center teaching, The school in area of educationan 1
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
พงศ์เทพ จิระโร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การจัดการการเรียนรู้
การสอน
สมรรถนะของครู
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการสอนและสมรรถนะการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (student center) ของครูในเขตพื้นที่การประถมศึกษาเขต 1 ชลบุรี ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาในครั้งนี้ครอบคลุมครูในโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษา เขต 1 ชลบุรี 82 โรงเรียน เป็นครูจำนวน 1,343 คน และผู้บริหารจำนวน 101 คน การพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูตามรูปแบบการสอน เน้นผู้เรียนเป้นสำคัญครอบคลุมครูทั้ง 8 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา สิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระยะเวลาการวิจัย 8 เดือน ตั้งแต่มกราคม 2558 ถึง สิงหาคม 2558 ผลการวิจัยสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู จำแนกตามกลุ่มคะแนนเฉลี่ยพบว่า ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.00-4.50 คิดเป็นร้อยละ 35.40 รองลงมาเป็นกลุ่ม 2 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50-3.99 คิดเป็นร้อยละ 34.10 ส่วนกลุ่มที่ 4 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 4.51-5.00 มีเพียงร้อยละ 15.60 จำแนหตามกลุ่มสาระและจำแนกตามกลุ่มคะแนนเฉลี่ย (สำหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรม พบว่าครุในสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตที่ 1 ที่ตอบแบบสอบถามเป็นครูที่สอนแบบคละกลุ่มสาระมากที่สุด 580 คน เมื่อพิจารณาเป้นกลุ่มหลักสูตร 4 กลุ่ม พบว่า หลักสูตรสำหรับกลุ่มที่ 1 มีจำนวน 198 คน กลุ่มที่ 2 มีจำนวน 453 คน กลุ่มที่ 3 จำนวน 473 คน และกลุ่มเก่งมีจำนวน 208 คน สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป้นสำคัญของครูในสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จำแนกตามโรงเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1755
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น