กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1754
ชื่อเรื่อง: การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Evaluation of the Ph.d curriculum in educational technology, faculty of education, Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นุสรา พีระพัฒนพงศ์
ทิพย์เกสร บุญอำไพ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินหลักสูตร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้าด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผู้วิจัยใช้วิธีการประเมินแบบ CPP ของ Daniel L. Stufflebeam เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร 4 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรบัณฑิต นิสิตที่กำลังศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1.การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยภาพรวม พบว่า อาจารย์สอนประจำหลักสูตร บัณฑิต นิสิตที่ กำลังศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และผู้ที่ใช้บัณฑิต มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.การประเมินด้านบริบท พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือวัตถุประสงค์หลักสูตร ส่วนโครงสร้างหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมา 3.การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ในภาพรวมหลักสุตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับคุณสมบัติ คุณวุฒิ และ คุณลักษณะของอาจารย์และนิสิตมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดรองลงมาตามลำดับ ส่วนอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 4.การประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมา คือ กระบวนการประเมินผลการเรียนการสอน ส่วนกระบวนการพัฒนานิสิตและ การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 5.การประเมินด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านคุณภาพลักษณะและความสามารถในการปฎิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาส่วนด้านผลกระทบมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยความสามารถในการนำความรู้ประยุกต์กับงานที่ปฎิบัติมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนด้านงานวิจัยที่ได้รับรางวัล และความสามารถในการสื่อสารเป็น ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉี่ยระดับปานกลางเท่านั้น สำหรับการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า มีผลการประเมินอนู่ในระดับมาก โดยลำดับสูงสุดคือด้านธรรมและจริยธรรม/ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1754
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น