กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1753
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีต่อการดำเนินงานเสริมสรา้งเอกลักษณ์ของคณะ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study satisfaction of educational faculty's personnels, Burapha University toward the strengthening of faculty identity
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เพ็ญนภา กุลนภาดล
วัชรพล เปรมกมล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ
บุคลากร
เอกลักษณ์
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ที่มีต่อเอกลักษณ์คณะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ บุคลากรสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 117 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อเอกลักษณ์คณะตามเกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้ สมศ ที่ 17 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นอาจารย์ ร้อยละ 59.8 เพศหญิง ร้อยละ 52.86 อายุงานระหว่าง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.17 ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70.21 ความพึงพอใจของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ที่มีต่อเอกลักษณ์คณะ อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.55, SD = 0.89) ประเด็นการกำหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่สื่อสวารเป็นเลิศ ประเสริฐน้ำใจ วินัยชั้นครู ดูแลสุขภาพ มีคะแนนความพึงพอใจ ในระดับสูงสุด (Mean = 3.84, SD = 0.9 ส่วนประเด็นที่มีความพึงพอใจของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ที่มีต่อเอกลักษณ์คณะ อยู่ในระดับต่ำสุดคือ ประเด็นการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงการดำเนินงานเป็นรูปธรรมเพื่อสรา้งเอกลักษณ์ "เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ทางการศึกษาของประชาคมอาเซียน (Mean = 3.3, SD = 0.87) เมื่อผู้วิจัยวิเคราะห์ประเด็นตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีต่อการดำเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์คณะ พบว่ามีบุคลากรที่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จำนวน 83 คน สรุปเป็นประเด็นที่สำคัญได้ 6 ประเด็น โดยปัญหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ มีความถี่มากเป็นลำดับที่ 1, ลำดับที่ 2 ความชัดเจนของเอกลักษณ์คณะ, ลำดับที่ 3 นโยบายที่เป็นรูปธรรม, ลำดับที่ 4 การพัฒนาและฝึกอบรมให้นิสิตและบุคลากร, ลำดับที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของระบบบริหาร, ลำดับที่ 6 อื่น ๆ เช่น ต้องการให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1753
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น