กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1748
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorรณชัย รัตนเศรษฐ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:08:38Z
dc.date.available2019-03-25T09:08:38Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1748
dc.description.abstractงานวิจัยเรื่อง "วัฒนธรรมแตรวงชาวบ้าน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ประวัติ พัฒนาการ วิถีชีวิต อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาทางดนตรี การสืบทอด และแนวทางการดำรงอยู่ ของวัฒนธรรมแตรวงชาวบ้าน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการตามกระบวนการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ตามแบบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการทางด้านดนตรีวิทยาเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางด้านดนตรี โดยสามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้ ในด้านประวัติ พัฒนาการ และวิถีชีวิต ของวัฒนธรรมแตรวงชาวบ้าน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี คณะแตรวงในพื้นที่ฯ ได้รับองค์ความรู้มาจากแตรวงทหาร และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สืบทอดกันต่อ ๆ มา มีบทบาทกับวิถีชีวิตในชุมชนโดยการเข้าร่วมในประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ผูกติดกับความเชื่อของคนในชุมชน ซึ่งยังคงดำเนินมาถึงปัจจุบัน ในด้านอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาทางด้านดนตรี การสืบทอดและแนวทางในการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมแตรวงชาวบ้าน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี คณะแตรวงในพื้นที่ฯ ได้สร้างองค์ความรู้ด้านการประสมวง การบันทึกโน๊ต จากภูมิปัญญาชาวบ้านและสามารถปรับใช้ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยมีแนวทางการสืบทอดต่อ ๆ กันมาในแต่ละรุ่นจนถึงในปัจจุบันth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectวัฒนธรรมth_TH
dc.subjectแตรวงth_TH
dc.subjectสาขาปรัชญาth_TH
dc.titleวัฒนธรรมแตรวงชาวบ้าน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีth_TH
dc.title.alternativeFolk-brass band culture in Phanthong district, Chonburien
dc.typeResearch
dc.year2549
dc.description.abstractalternativeThe research study "Folk-brass band culture in Phanthong district, Chonburi" aims to study history, development, ways of life, identity, musical intellectual property, inheritance of music and the existence of Folk-brass band culture from Phanthong district, Chonburi. The research was conducted by using the qualitative research method in socio-cultural. The methoods were used to analyze and synthesize information of the Musicology of music. The findings were as follows. Interm of history, development, and ways of life of this Folk-brass band culture in Phanthong district, Chonburi, this brass band gained knowledge from military brass band and the knowledge was carried on from generation to generation. They have roles in the community ways of life by participating in the tradition rituals yhat tied to the beliefs of the community which continue to the present. In term of identity, musical wisdom, inheritance, and the existence of Folk-brass band culture from Phanthong district, Chonburi, the Folk-brass band has built the body of knowledge on the combining of bands, recording music notation from the folk wisdom, and the band can adapt the music to the changing society. The knowledge was passed down to the younger generation until today.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น