กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1748
ชื่อเรื่อง: วัฒนธรรมแตรวงชาวบ้าน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Folk-brass band culture in Phanthong district, Chonburi
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รณชัย รัตนเศรษฐ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: วัฒนธรรม
แตรวง
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยเรื่อง "วัฒนธรรมแตรวงชาวบ้าน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ประวัติ พัฒนาการ วิถีชีวิต อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาทางดนตรี การสืบทอด และแนวทางการดำรงอยู่ ของวัฒนธรรมแตรวงชาวบ้าน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการตามกระบวนการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ตามแบบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการทางด้านดนตรีวิทยาเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางด้านดนตรี โดยสามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้ ในด้านประวัติ พัฒนาการ และวิถีชีวิต ของวัฒนธรรมแตรวงชาวบ้าน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี คณะแตรวงในพื้นที่ฯ ได้รับองค์ความรู้มาจากแตรวงทหาร และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สืบทอดกันต่อ ๆ มา มีบทบาทกับวิถีชีวิตในชุมชนโดยการเข้าร่วมในประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ผูกติดกับความเชื่อของคนในชุมชน ซึ่งยังคงดำเนินมาถึงปัจจุบัน ในด้านอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาทางด้านดนตรี การสืบทอดและแนวทางในการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมแตรวงชาวบ้าน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี คณะแตรวงในพื้นที่ฯ ได้สร้างองค์ความรู้ด้านการประสมวง การบันทึกโน๊ต จากภูมิปัญญาชาวบ้านและสามารถปรับใช้ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยมีแนวทางการสืบทอดต่อ ๆ กันมาในแต่ละรุ่นจนถึงในปัจจุบัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1748
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น