กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1742
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุชาติ เถาทอง
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:08:38Z
dc.date.available2019-03-25T09:08:38Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1742
dc.description.abstractการวิจัยเรื่อง "ศาลเทพารักษ์: บทบาทและความเชื่อในวิถีชุมชนชาวน้ำบางปลาสร้อย" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศาลเทพารักษ์ในพื้นที่ดั้งเดิมเชื่อมโยงกับภูมิสังคม วัฒนธรรมและวิถีชุมชนชาวน้ำบางปลาสร้อย รวมถึงศักยภาพและบทบาทที่มีต่อความเชื่อและวิถีชุมชนในอดีต การดำรงอยู่และการแปรเปลี่ยนพัฒนาไปในวิถีปัจุบัน ผลการศึกษาพบว่า ศาลเทพารักษ์ คือบูรณาการทางคติความเชื่อ ของชาวทะเล ชาวน้ำ ด้วยพลังอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของเทพารักษ์ในรูปของเจร็ดและในชื่อ และนามต่าง ๆ กัน ปรากฎผ่านชื่อนามกับเจ้าพ่อเจ้าปม่อย่างหลากหลาย ตั้งแต่อารักษ์หลักประเทศ จนถึงเทพาอารักษ์ในท้องถิ่นผ่านการบูรณาการสภาพสังคมธรรมชาติ และวิถีชาวน้ำในนาม "พ่อปู่" "เจ้าปู่" "เรือจ้าว" เป็นอาทิ วิถีความเชื่อข้างต้นมีบทบาทต่อวิถีชุมชนในอดีตและปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นว่า "พิธีกองข้าว" "การเข้าทรงเจ้า" "การไหว้เรือ" และ "การไหว้พ่อปู่" ถึงแม้กาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไป ค่านิยมใหม่จะทวีมากขึ้น ความเชื่อต่อศาลเทพารักษ์ก็ยังดำรงบทบาทและวิถีที่เต็มไปด้วยพลังที่เปลี่ยนรูปแปรร่างในลักษณะต่าง ๆ ที่กลมกลืนไปกับสังคมปัจจุบัน Joss House: Duty and believe in way of life of Bangphasoi water side community" aim to studied Joss house in original area that related with geosocial, Culture and way of life of Bangphasoi water side community. Alao to abilityand duty to believe and community life in the past with survive and dynamic change in now aday. Research result showed that Joss house is integrate of water side people believe with holy autholity of Joss house through with Jawet or holy statue in the joss house and other names with diversity guardians. Cover with mainly good and goress who protect the motherland until to local god and godress that was integrated with matural and water side life style in the name of Porpoo, Chaopoo. Rueachao etc. Followed with believe in above has affected to community both with the past and now a day for continuely such as rice performing ceremony, Guardian ceremony, Boat pay respect ceremony and Porpoo payrespect. Althrough The time was changed and new believe will changing too but Joss house believe still stable and completely with chaned in any charactors that assimilated with present society.th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectวิถีชุมชนth_TH
dc.subjectศาลเทพารักษ์th_TH
dc.subjectสาขาปรัชญาth_TH
dc.titleศาลเทพารักษ์: บทบาทและความเชื่อในวิถีชุมชนชาวน้ำบางปลาสร้อยth_TH
dc.title.alternativeJoss House: Duty and in way of life of Bangphased water side community.en
dc.typeResearch
dc.year2559
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น