กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/174
ชื่อเรื่อง: กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อิทธิเดช น้อยไม้
มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
คำสำคัญ: สังคมศึกษา - - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนสาธิต
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มัวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองและความต้องการของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศ ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านเนื้อหาสาระด้านจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ด้านวัดผลและประเมิณผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยตอบแบบสอบถาม เป็นนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 390 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบภาม 2) การสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคระห์ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้ค่าร้องละ ค่าเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบท่าที ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มใช้การสรุปวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระกาสรเรียนู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากทุกด้านและเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนตามเพศและระดับชั้น ปรากฎว่าไม่แตกต่างกัน 2. ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อกระบวนการจักการเรียนรู้เพื่อความเป็นเลศในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็ฯของผู้ปกครองตามระดับชั้น ปรากฎว่าไม่แตกต่าง 3. ความต้องการของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศในจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปรากฎว่านักเรียนต้องการให้มีการปรับลดเนื้อหาสาระ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เน้นการใช้สื่อการสอนประเภทเทคโนโลยีมอบหมายการบ้านให้น้อยลง และออกข้อสอบที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/174
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น