กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1734
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorศรัณย์ ภิบาลชนม์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:08:37Z
dc.date.available2019-03-25T09:08:37Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1734
dc.description.abstractโครงสร้างของโซลิตอนสำหรับสมการชเรอดิงเจอร์ไม่เชิงเส้นที่มีศักย์กำลังสามส่วนสองในมิติ หรือวอร์เทควอร์เทคโซลิตอน สามารถตำนวณหาได้จากความไม่เสถียรของผลเฉลยโซลิตอนใน 1 ที่ถูกรบกวนในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของโซลิตอน ของคลื่นความยาวคลื่นสูง ๆ ซึ่งเป็นวิธีการสึกษาโซลิตอนที่มีมิติสูงกว่า 1 มิติ แต่อาจจะมีผลข้างเคียงในกรณีที่เปลี่ยนเป็นโซลิตอนในมิติที่สูงกว่า 1 มิติ มากกว่า 1 ตัว หรือใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข iterative method ซึ่งจะทำให้ได้ผลเฉลยที่เป็น 2 มิติ อย่างสมบูรณ์ โดย เป็นแบบสถานะคงที่ (steady state)th_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectสมการไม่เชิงเส้นth_TH
dc.subjectโซลิตอนth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleโครงสร้างของโซลิตอนในสมการชเรอดิงเงอร์ไม่เชิงเส้นกำลังเศษสามส่วนสองในสองมิติ.th_TH
dc.title.alternativeStructural solitions in the 2-D nonlinear schrodinger equation with a three-half order potentialen
dc.typeResearch
dc.author.emailsarunp@go.buu.ac.th
dc.year2558
dc.description.abstractalternativeThe 2D structural soliton or vortex soliton to the nonlinear Schodiger equation with three-half order potential can be determined by the effect of instability of a perturbed plane soliton in the perpendicuar direction to the solition with the long-wavelength. However, the unstable soliton can be transformed into the higher dimensional soliton more than a vortex soliton. Another method is the iterative method, this gives us only a steady vortex solitonen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_070.pdf1.89 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น