กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1734
ชื่อเรื่อง: โครงสร้างของโซลิตอนในสมการชเรอดิงเงอร์ไม่เชิงเส้นกำลังเศษสามส่วนสองในสองมิติ.
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Structural solitions in the 2-D nonlinear schrodinger equation with a three-half order potential
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรัณย์ ภิบาลชนม์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: สมการไม่เชิงเส้น
โซลิตอน
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงสร้างของโซลิตอนสำหรับสมการชเรอดิงเจอร์ไม่เชิงเส้นที่มีศักย์กำลังสามส่วนสองในมิติ หรือวอร์เทควอร์เทคโซลิตอน สามารถตำนวณหาได้จากความไม่เสถียรของผลเฉลยโซลิตอนใน 1 ที่ถูกรบกวนในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของโซลิตอน ของคลื่นความยาวคลื่นสูง ๆ ซึ่งเป็นวิธีการสึกษาโซลิตอนที่มีมิติสูงกว่า 1 มิติ แต่อาจจะมีผลข้างเคียงในกรณีที่เปลี่ยนเป็นโซลิตอนในมิติที่สูงกว่า 1 มิติ มากกว่า 1 ตัว หรือใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข iterative method ซึ่งจะทำให้ได้ผลเฉลยที่เป็น 2 มิติ อย่างสมบูรณ์ โดย เป็นแบบสถานะคงที่ (steady state)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1734
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_070.pdf1.89 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น