กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1733
ชื่อเรื่อง: โครงการผลกระทบของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่อชนิดและความหลากหลายของสาหร่ายซูแซนเทลลี่ (Symbiodinium spp.) ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการังอ่อน ในพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทรรศิน ปณิธานะรักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ปะการังอ่อน
พืชทะเล
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สาหร่ายซูแซนเทลลี่
เกาะแสมสาร
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อความเสียหายของทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศแนวปะการัง การวางแผนจัดการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูแนวปะการังต้องอาศัยความรู ้ความเข้าใจ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามการตอบสนองของปะการังต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพ ความสมบูรณ์ของแนวปะการัง ปะการังแต่ละชนิดมีการตอบสนองต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล อมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิด หรือ clade ของสาหร่ายซูแซนเทลลี่ (zooxanthellae) สกุล Symbiodinium ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการัง การศึกษานี้เป็นการสำรวจภาคสนามถึงการตอบสนองของสาหร่าย Symbiodinium แต่ละ cladeต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ในระยะเวลา 1 ปี การตรวจสอบ clade และความหลากหลายของสาหร่าย Symbiodinium ที่อาศัยอยู่ในปะการังอ่อนเจ้ าบ้านใช้ การวิเคราะห์ความผันแปรของยีน ribosomal large subunit 23S Domain V ในคลอโรพลาสต์ จากตัวอย่างปะการังอ่อนสกุล Sinularia, Lobophytum, Sarcophyton และ Cladiella จำนวน 59 ตัวอย่าง ซึ่งได้ จากการเก็บตัวอย่างบริเวณเกาะจระเข้ ฝั่งตะวันตก และแหลมญี่ปุ่น เกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ใน 3 ฤดู ในรอบ 1 ปี คือ ฤดูหนาว (มกราคม พ.ศ. 2557) ฤดูร้ อน (มีนาคม พ.ศ. 2557) และฤดูฝน (พฤษภาคม พ.ศ. 2557) ผลการศึกษาไม่พบการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของ clade ในประชากรสาหร่าย Symbiodinium ตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ผันแปรตามฤดูกาล ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ปะการังอ่อนเจ้าบ้านส่วนใหญ่ที่สำรวจพบ คือ สกุล Cladiella ซึ่งมีความจำเพาะเจาะจงต่อสาหร่าย Symbiodinium clade D เพียงกลุ่มเดียว
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1733
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_116.pdf5.42 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น