กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1702
ชื่อเรื่อง: ศักยภาพของแบคทีเรียทะเล: แหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The potential of marine bacteria as the source of bioactive metabolites and food supplements
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
ปรีชา ภูวไพรศิริศาล
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: จุลินทรีย์ทะเล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษา ศักยภาพของแบคทีเรียทะเล: แหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยดำเนินการคัดแยกแบคทีเรียได้ 110 สายพันธุ์จากฟองน้ำ 38 ตัวอย่าง จากหมู่เกาะ เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถพบแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในฟองน้ำแต่ละตัวอย่างแตกต่างกันโดยพบมีแบคทีเรียอาศัยอยู่ " สามารถพบ โดยพบมีแบคทีเรียอาศัยอยู่จำนวนน้อยที่สุดใน ฟองน้ำครก POR 36 จำนวน 2.60 x 105 โคโลนีต่อกรัม(รูปที่ ๑) และมากที่สุด ฟองน้ำปะการังสีม่วง POR 37 จำนวน 8.35 x 106 โคโลนีต่อกรัม(รูปที่ ๒) ดังรายละเอียดในตารางที่ ๑ เมื่อนำแบคทีเรียทะเล จำนวน 110 สายพันธุ์ มาทำการเพาะเลี้ยงเพื่อทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียทดสอบโดยวิธี Disc diffusion Agar Assay แบคทีเรียที่ใช้ทดสอบได้แก่ แบคทีเรียกรัมบวกคือ Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, แบคทีเรียกรัมลบคือ Vibrio alginolyticus, และ Escherichia coli พบว่า มีฟองน้ำมี 38 สายพันธุ์ ที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทดสอบ และได้ทำการสกัดแบคทีเรียที่อาศัยอยู่กับฟองน้ำที่มีออกฤทธิ์ชีวภาพจำนวน ๒ สายพันธุ์ ได้แก่สายพันธุ์ POR 5 -1 จากฟองน้ำท่อสีเทา (Cladocroce sp. "grey") สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกรัมบวก Staphylococcus aureus ได้ ส่วนสายพันธุ์ POR 57 A-36 จากฟองน้ำสีม่วง (Petrosia hoeksemai) สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกรัมลบที่ทดสอบ E. coli ได้ดี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1702
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_011.pdf1.55 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น