กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/170
ชื่อเรื่อง: ประสบการณ์ของบิดามารดาที่ลงนามยินยอมให้บุตรรับการผ่าตัด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Parents' experiences of giving consent for their child undergone surgery
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นุจรี ไชยมงคล
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
พจนารถ สารพัด
วณิตา ขวัญสำราญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การให้ความยินยอม (กฎหมายทางการแพทย์)
ความยินยอม (กฎหมาย)
ศัลยกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สิทธิผู้ป่วย
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การลงนามยินยอมที่เหมาะสม เป็นความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวหรือได้รับข้อมูลต่าง ๆ จนกระทั่งเข้าใจอย่างถ่องแท้ และให้การลงนามยินยอมอย่างอิสระดดยปราศจากการบังคับ อย่างไรก็ดีบิดามาดาที่บุตรรับการรักษาด้วยการผ่าตัด ต้องผ่านประสบการณ์หลายอย่างก่อนที่จะให้การลงนามยินยอม การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายประสบการณ์ของบิดามารดาที่ลงนามยินยอมให้บุตรรับการผ่าตัด คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 คน จากบิดามารดาของเด็กที่ได้รับการผ่าตัดละรับไว้ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกตามแนวคำถามที่กำหนดไว้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและใจความ ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์ของบิดามารดาที่ลงนามยินยอมให้บุตรได้รับการผ่าตัด ประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่ ความหมายของการลงนามยินยอม สิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจลงนามยินยอม ประการแรกประสบการณ์ของบิดารมารดาที่ลงนามยินยอมในด้านความหมาย หมายถึงเอกสารทางราชการต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องลงนามให้เรียบร้อยก่อนรับการผ่าตัด ซึ่งจำแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ เพื่อการปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากการถูกฟ้อง และเป็นภาวะจำลอง ประการที่สอง บิดามารดาอธิบาย 2 สิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจลงนามยินยอม คือ มีความมั่นใจในแพทย์ผู้รักษาและความมีชื่อเสียงของโรงพยาบาล และการเคยมีประสบการณ์มาก่อน และประการสุดท้ายสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการตัดสินใจลงนามยินยอมดังกล่าวนั้นมีทั้งผลดี คือ รู้สึกดีใจและผ่อนคลาย และผลเสีย คือหวั่นใจและวิตกกังวล ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ควรตระหนักและเน้นการให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลแก่บิดามารดาก่อนการลงนามยินยอมให้บุตรรับการผ่าตัด โดยมุ่งประเด็นที่ว่าการลงนามยินยอมจะช่วยพิทักษ์สิทธิ ทั้งต่อตัวผู้ป่วยเด็กและบิดามารดา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/170
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น