กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1697
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการดูแลภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ (ปีที่ 2)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมชาย ยงศิริ
ผกาพรรณ ดินชูไท
สุริยา โปร่งน้ำใจ
พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
สุกัญญา เจริญวัฒนะ
เพ็ชรงาม ไชยวานิช
ศิริพร ตั้งจาตุรนต์รัศมี
ระวีวรรณ วิฑูรย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ - - โภชนาการ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ตัวเล่มไม่บทคัดย่อ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1697
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น