กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1693
ชื่อเรื่อง: วิธี duplex RT-PCR-Enzyme-Linked Immunoassay เพื่อตรวจสอบ การปนเปื้อนของไวรัสตับอักเสบชนิดเอและโรตาไวรัสพร้อมกันในหอยนางรมสด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The duplex RT-PCR-Enzyme-Linked Immunoassay for the detection of HAV and rotavirus in oysters.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุไรวรรณ อินทมาโส
วรวัฒน์ สุขคำ
วิทยา ภูมิศักดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
คำสำคัญ: ดีเอนเออีไลซาร์
โรตาไวรัส
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะสหเวชศาสตร์. มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การตรวจหาการปนเปื้อนของไวรัสในอาหารเป็นประจำในอาหารต้องอาศัยวิธีที่มีประสิทธิภาพและความเร็วในการตรวจสอบ การศึกษานี้ได้นำวิธี duplex RT-PCR มาใช้ในการตรวจสอบการปนเปื้อนของไวรัสตับอักเสบชนิดเอและโรตาไวรัสพร้อมกันในหอยนางรม โดยมีการออกแบบ primer จากบริเวณที่มี การอนุรักษ์ไว้ของไวรัสทั้งสองชนิด (บริเวณ VP4 ของไวรัสตับอักเสบชนิดเอและ VP7 ของโรตาไวรัส) ปฏิกิริยา monoplex RT-PCR มีความไวในการตรวจสอบสารพันธุกรรมของไวรัสตับอักเสบชนิด มากกว่าโรตาไวรัส แต่กลับพอ ๆ กันใน duplex RT-PCR วิธี DNA-ELISA สามารถใช้ในการตรวจสอบความจำเพาะ ผลผลิตที่ได้จากปฏิกิริยา RT-PCR ได้แต่ไม่สามารถเพิ่มความไวในการตรวจสอบการปนเปื้อนของไวรัสจากวิธี RT-PCRได้ สำหรับเทคนิค multiplex RT-PCR และ nested PCR สามารถตรวจพบการปนเปื้อนในหอยนางรมด้วยไวรัสโรตาและไวรัสตับอักเสบเอ เพียงชนิดเดียวหรือทั้งสองชนิดใน 26 จากจำนวนตัวอย่าง ทั้งหมด 41 ตัวอย่างโดยสายพันธุ ของไวรัสโรตาที่พบทั้งหมดเป็น Genotype G1[8] ดังนั้น เทคนิค duplex RT-PCR-DNA-ELISA สามารถใช้ในการยืนยันความจำเพาะผลผลิตจากปฏิกิริยา RT-PCR ได้แต่ duplex RT-nested PCR สามารถนำมาใช้ในการตรวจคัดกรองหอยนางรมที่ปนเปื้อนไวรัสเป้าหมายและ การตรวจสอบ genotype ของไวรัสที่ปนเปื้อนได้ ซึ่งมีประโยชน ในการศึกษาการระบาดของเชื้อด้วย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1693
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_013.pdf976.56 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น