กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1670
ชื่อเรื่อง: การลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (ระยะที่ 2)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Risk reduction and quality of life improvement for people with myocardial infarction (Phase 2)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วชิราภรณ์ สุมนวงศ์
อาภรณ์ ดีนาน
สงวน ธานี
สมสมัย รัตนกรีฑากุล
ชัชวาล วัตนะกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: ปัจจัยเสี่ยง คุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
โปรแกรมลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะทาให้พยาธิสภาพที่หัวใจและหลอดเลือดทุเลาความรุนแรงลงและสามารถป้องกันโรคแทรกซ้อนรวมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลองแบบวัดก่อนและหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบผลของโปรแกรมลดความเสี่ยงและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด คณะวิจัยพัฒนาโปรแกรมจากหลักฐานเชิงประจักษ์โดยมีเนื้อหาเป็นการชี้แนะด้านสุขภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จานวน 30 ราย คัดเลือกตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยให้โปรแกรมลดความเสี่ยงและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด นาน 4 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ง เครื่องมือวิจัยที่ใช้ประเมินผลโปรแกรม ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตและอุปกรณ์นับก้าว (Garmin, Viofit) วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณาและ paired t-test ผลการวิจัยพบว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรมลดความเสี่ยงและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ คะแนนคุณภาพชีวิตและจานวนก้าวเดินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.001) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมลดความเสี่ยงและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่สร้างขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ดีและให้ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี ควรนาโปรแกรมลดความเสี่ยงและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนี้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้นและเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1670
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_028.pdf881.4 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น