กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1663
ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของนิสิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อการศึกษาดูงานรายวิชา การจัดการผลิตและการดำเนินงาน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Satisfaction of students in faculty of Management and Tourism Burapha University of visual education subjects production and operation management
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธนภณ นิธิเชาวกุล
กีรติกร พุฒิวิญญู
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ
หลักสูตร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1 ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาดูงาน และความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการศึกษาดูงานในรายวิชา การจัดการผลิตและการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2556 (2) ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการการจัดการการศึกษาดูงานกับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการศึกษาดูงานในรายวิชา การจัดการผลิตและการดำเนินงาน และ (3) นำข้อมูลไปเป็นหลักฐานข้อมูลในการบูรณาการและพัฒนานิสิต ซึ่งเป็นทุนมนุษย์ของทางคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ประชากรในการวิจัย คือ นิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยวที่เรียนวิชา การจัดการผลิตและการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2556 สำหรับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม โดยเลือกทุกหน่วยประชากร จำนวน 722 คน แต่สามารถเก็บแบบสอบถามได้พียง 586 ชุด และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยการทดสอบค่าที (t-test Independent) การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) และการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการศึกษาดูงานใน 4 ด้านประกอบด้วย ด้านวิทยากร ด้านกิจกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ด้านกระบวนการจัดโครงการ และด้านความปลอดภัยในการเดินทาง นิสิตพอใจอย่างยิ่งและได้รับประโยชน์จากการศึกษาดูงานอย่างยิ่ง ส่วนในด้านกิจกรรมและนำไปใช้ นิสิตพอใจมากและได้รับประโยชน์จากการศึกษาดูงานมาก และจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นิสิตที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของการศึกษาดูงานไม่แตกต่างกัน ในด้านชั้นปีการศึกษาของนิสิตและสาขาวิชาของนิสิตที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจของการศึกษาดูงานแตกต่างกัน ส่วนด้านวิทยากรและด้านกระบวนการจัดการศึกษาดูงานที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการจัดการศึกษาดูงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของการศึกษาดูงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.01 และมีระดับความสัมพันธ์กันในระดับสูง โดยมีค่า r เท่ากับ 0.832 อย่างไรก้อตามการจัดการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานิสิตซึ่งเป็นทุนมนุษย์นั้นต้องมีความสอดคล้องกับบริบทของสาขาวิชาชีพและสามารถนำไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ได้ต่อไปในอนาคต
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1663
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น