กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1660
ชื่อเรื่อง: การจัดการวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มซอสพริกป้าพุ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The management of community enterprise: A case study of pa pu chili sauce, Bangphra sub-district, Si racha district, Chon buri province: Faculty of humanities and social sciences, Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุธิดา แจ้งประจักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การจัดการ
วิสาหกิจชุมชน
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องการจัดการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มซอสพริกป้าพุ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มซอสพริกป้าพุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกกลุ่มซอสพริกป้าพุ คณะกรรมการชุมชนบ้านนาพุ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มซอสพริกป้าพุมีการจัดการวิสาหกิจชุมชนโยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านเงินทุน กลุ่มมีแหล่งเงินทุนภายในจากการระดมทุนภายในจากการระดมหุ้นของสามชิกและภายนอกจากการอุดหนุนของหน่วยงานภายนอก 2. ด้านการตลาด กลุ่มมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดภายในและภายนอกชุมชน แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ 3. ด้านการผลิต กลุ่มประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมจนได้รับการรับรองมาตรฐาน 4. ด้านบริหารจัดการ กลุ่มมีการกำหนดเป้าหมาย วางแผนควบคุม ระบบบัญชี แบ่งงานตามความถนัด และแบ่งปันผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม 5. ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในบางขั้นตอน ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มซอสพริกป้าพุ ได้แก่ ปัจจัยภายใน คือ ศักยภาพของกลุ่มแกนนำและความสามารถในการจัดการความรู้ ปัจจัยภายนอก คือ การสนับสนุนจากองค์การภายนอก และนโยบายของภาครัฐ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1660
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น