กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1643
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตรของก้อนเนื้องอกกับการแข่งขันด้วยระบบภูมิคุ้มกันและแบบจำลองเซลลูลาร์ออโตเมตอนที่แสดงการเจริญของเนื้องอก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Dynamics of the tumor with immune system competition using a cellular automaton model of tumor growth
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อังคณา บุญดิเรก
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ระบบภูมิคุ้มกัน
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
เนื้องอก
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ตัวเล่มไม่มีบทคัดย่อ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1643
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2563_179.pdf328.52 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น