กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1640
ชื่อเรื่อง: การเตรียมสารสังเคราะห์ไตรเอโซลไกลโคไซด์เพื่อศึกษาสมบัติการต้านมะเร็งท่อน้ำดี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Preparation of synthetic triazoleglycosides for cholangiocarcinoma tumor growth inhibitor
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รุ่งนภา แซ่เอ็ง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: มะเร็งท่อน้ำดี
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: A new series of 1,6-bis-triazole 2,3,4-tri-O-acetyl-D-galactopyranosy1 derivatives were synthesized and evaluated for their in vitro cytotoxic activities against Thai human cholangiocarcinoma cells (KKU-M213, HUCCA-1, K-100). Thirty-two examples were prepared in high yields (70-99%) and the preliminary screening results indicated that some of the compounds demonstrated low to moderate cytotoxic activities. Compounds 12 ee exhibited pronounced cytotoxicity against K-100 cell lines, comparable to the anticancer drug ellipticin. The chemical structures of all the newly synthesized compounds were characterized by means of spectral and elemental analyses.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1640
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_093.pdf2.44 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น