กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1630
ชื่อเรื่อง: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นพนัสนิคม
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภารดี มหาขันธ์
นันท์ชญา มหาขันธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: ประวัติศาสตร์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อัตลักษณ์
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น พนัสนิคม 2) ศึกษากระบวนการสรา้ง การสืบทอด และการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) การจัดองค์ความรู้ตามวัตถุประสงค์ทั้งสองข้อให้เป็นระบบ อยู่ในสภาพพร้อมใช้และเข้าถึงได้ง่าย ผลการวิจัยพบว่า ความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และที่ตั้งสัมพันธ์ ทำให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคประวัติศาสตร์ก่อนสมัยราชอาณาจักรไทย สมัยราชอาณาจักรไทย และรัฐไทยปัจจุบัน ภูมิปัญญาที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นพนัสนิคม ซึ่งเป็นผลผลิตของความพยายามที่จะดำรงอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสังคมซึ่งประกอบด้วยประชากรอย่างน้อย 3 กลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ ๆอย่างตระหนักในคุณค่าของกันและกัน ได้แก่ ประเพณีบุญกลางบ้าน เครื่องจักรสานพนัสนิคม และการเล่นทายโจ๊กปริศนา ซึ่งวัฒนธรรมภูมิปัญญาทั้ง 3 ด้านนี้ผ่านกระบวนการสรา้งสรรค์ สืบทอด เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1630
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น