กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1625
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงสรีระเคมีในรอบวงจรลอกคราบของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Physicochemical changes of white shrimp (Litopenaeus vanamei) over molt cycle
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญรัตน์ ประทุมชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กุ้งขาว - - การเลี้ยง
กุ้งขาว
สรีระเคมี
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: นำกุ้งขาว (Litopenaeusvannamei) ความยาวลำตัว 8-9 เซนติเมตร น้ำหนัก 10-11 กรัม จากบ่อเลี้ยง ลงเลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาสขนาด 250 ลิตร ที่ความหนาแน่น 50 ตัวต่อตารางเมตร ในความเค็ม 25 ส่วนในพัน ให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป โปรตีน 35% ปริมาณ 5% ของน้ำหนักตัว แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง เปลี่ยนถ่ายน้ำ 50% ทุกๆ 15 วัน แบ่งการทดลองออกเป็น 8 การทดลองจากระยะลอกคราบ 8 ระยะ ได้แก่ ระยะหลังลอกคราบใหม่ ๆ (Early post-molt, A stage) ระยะหลังลอกคราบ (Post-molt, B stage) ระยะคราบแข็ง (Intermolt, C stage) และระยะก่อนลอกคราบ (Premolt, D0, D1, D2, D3, และ D4 stages) ทำ 5 ซ้ำ เก็บเลือดจากกุ้งทุกระยะลอกคราบเพื่อเตรียมพลาสมา แล้วนำไปวัดปริมาณของธาตุโซเดียม โปแตสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ทองแดง แมงกานีส คลอรีน ฟอสฟอรัส และกำมะถัน จากการทดลองพบว่า ความเข้มข้นของโซเดียมมีความเข้มข้นสูงขึ้น (p<0.05) อย่างต่อเนื่องจากระยะลอกคราบ A ไป D3 ก่อนลดลง (p<0.05) ที่ระยะ D4 ส่วนโพแทสเซียม แมงกานีสมีความเข้มข้นสูงขึ้น (p<0.05) จากระยะลอกคราบ A ถึง ระยะ C และมีการเปลี่ยนแปลงต่ำ (p>0.05) จากระยะ D0 ถึง D2 และเพิ่มขึ้น (p<0.05) ที่ระยะ D3 ก่อนค่าจะลดลง (p<0.05) ที่ระยะ D4 แคลเซียม แมกนีเซียม คลอรีน และทองแดงก็มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยมีค่าต่ำในระยะ A-C และมีค่าสูงขึ้นตามลำดับช่วง D0-D2 จนมีค่าสูงสุด (p<0.05)ที่ระยะ D3 ก่อนจะลดลง (P<0.05)ที่ระยะ D4 ทั้งฟอสฟอรัสและกำมะถันมีค่าเปลี่ยนแปลงต่ำช่วงระยะลอกคราบ A ถึง D0 และมีค่าจะเพิ่มขึ้น (p>0.05)ที่ระยะ D1 จนมีค่าสูงสุด (p<0.05) ที่ D2-D3 ก่อนจะลดลง (p<0.05) ที่ระยะ D4 เช่นเดียวกัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1625
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น