กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/161
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ของการประเมินคุณค่าทรัพยากรสัตว์น้ำกับเศรษฐกิจฐานรากบริเวณชายฝั่งชุมชนบ้านบางสะเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Relationship of aquatic resources assessment and local economic of at Ban Bang Sa Kao coast, Laem Singh, Chanthaburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชลี ไพบูลย์กิจกุล
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คำสำคัญ: ทรัพยากรสัตว์น้ำ - - แหลมสิงห์ (จันทบุรี)
บ้านบางสะเก้า (จันทบุรี)
ปลากระบอก
ปูทะเล
พลวัตประชากร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: การประเมินทรัพยากรปลากระบอก Liza subvirdis (Valenciennes, 1836) และปูทะเล Scylla oilvacea และคุณค่าทางเศรษฐกิจ บริเวณชุมชนชายฝั่งทะเลบ้านบางสะเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 ถึงเดือน กรกฎาคม 2552 ผลการศึกษาพบว่า ปลากระบอกที่จับได้มีความยาวและน้ำหนักอยู่ในช่วง 13.1-24.0 เซนติเมตร และ 30.1-220.0 กรัม อัตราส่วนระหว่างเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1:0.83 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ำหนักของปลากระบอกดังสมการ W=0.0264L 2.6885 สำหรับปลากระบอกเพศเมียดังสมการ W=0.0236L 2.7389 และปลากระบอกเพศผู้ดังสมการ W=0.0304L 2.629 ปลากระบอกเพศเมียที่มีพัฒนาการรังไข่มากที่สุดจะมีความยาวอยู่ในช่วง 17.1-19.0 เซนติเมตร ปลากระบอกเพศเมียมีการพัฒนารังไข่ตลอดทั้งปี จะมีไข่มากสุดในช่วงเดือนตุลาคม ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของปลากระบอกที่มีการพัฒนารังไข่กับความดกไข่ได้สมการความสัมพันธ์ F= 14.661L 2.9563 การประเมิลมุลค่าทางเสรษฐกิจการจับปลากระบอก พบว่าชาวประมงสามารถจับปลากระบอกได้เฉลี่ยเดือนละ 95.44 กิโลกรัม คิดเป็นรายได้จากการจับปลากระบอกเฉลี่ยตลอดเดือนเท่ากับ 6,570 บาทต่อครัวเรือน ปูทะเลที่พบมีการกระจายความกว้างกระดองและน้ำหนักอยู่ในช่วง 6.1-15.0 เซนติเมตร และ 70.1-500.0 กรัม อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 1:0.835 ความกว้างกระดองกับน้ำหนักของปู้ทะเลทั้งหมดดังสมการ W=4.1566Cw 2.0302 สำหรับปูทะเลเพศเมียดังสมการ W= 3.9662Cw 2.0228 และปูทะเลเพศผู้ดังสมการ W=4.0011Cw 2.0782 ปูทะเลมีไข่มากที่สุดในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน การประเมินมุลค่าทางเศรษฐกิจการจับปูทะเล พบว่าชสวประมงสามารถจับปลากระบอกได้เฉลี่ยเดือนละ 137ใ56 กิโลกรัม คิดเป็นรายได้จากการจับปูทะเลเฉลี่ยตลอดเดือนเท่ากับ 23,314 บาทต่อครัวเรือน การรักษาระดับรายได้จากการทำประมงพื้นบ้านต่อไปชุมชนต้องร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำธรรมชาติ สภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมถึงความร่วมมือในการอนรักษ์ป่าชายเลน เพื่อให้การประมงพื้นบ้านของชุมชนบ้านบางสะเก้ามีความยั่งยืนตลอดไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/161
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น