กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/160
ชื่อเรื่อง: ความต้องการของนักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดชลบุรีที่มีต่อการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมด้านนิเทศศาสตร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Needs in senior high school students in Chonburi towards the participation in curriculum training in communication arts.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กมลชนก เศรษฐบุตร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การฝึกอบรม
นักเรียนมัธยมศึกษา - - ชลบุรี - - การฝึกอบรม
นิเทศศาสตร์ - - การศึกษาและการสอน
โครงการฝึกอบรมด้านนิเทศศาสตร์
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่อง “ความต้องการของนักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดชลบุรีที่มีต่อการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมด้านนิเทศศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าร่วมและความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมด้านนิเทศศาสตร์ของนักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดชลบุรี เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความต้องการของนักเรียนมัธยมปลายที่มีต่อการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมด้านนิเทศศาสตร์ และเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมด้านนิเทศศาสตร์ กับ ความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมด้านนิเทศศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนมัธยมปลาย ๙๘๘ คน จากจำนวนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอยู่ทั้งหมด ๑๖,๔๗๕ คนในจังหวัดชลบุรี กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากโรงเรียนใน ๔ อำเภอของจังหวัดชลบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ด้วยการใช้ T-Test, F-Test และ Pearson Correlations ผลการวิจัยพบว่า ความแตกต่างของเพศ อานุ แผนการเรียนที่ศึกษา และรายได้ ไม่มีผลต่อความต้องการในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมด้านนิเทศศาสตร์ ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมด้านนิเทศศาสตร์กับความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมโรงการฝึกอบรมด้านนิเทศศาสตร์นั้น ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีประสบการณ์เคยได้รับ การอบรมจะมีความต้องการฝึกอบรมในหัวข้อดังกล่าวซ้ำอีก ในขณะเดียวกันนักเรียนที่ไม่เคยได้รับการอบรมก็จะไม่มีความต้องการฝึกอบรมในหัวข้อดังกล่าว เป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกหัวข้อการฝึกอบรม สำหรับในทางด้านพฤติกรรมนั้น นักเรียนมัธยมปลายจังหวัดชลบุรีเคยได้รับการอบรมด้านนิเทศศาสตร์อยู่ในระดับที่น้อยถึงน้อยที่สุด และมีความต้องการอบรมด้านนิเทศศาสตร์อยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย นักเรียนมัธยมในจังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่ทราบข่าวการอบรมต่างๆ จากประกาศของโรงเรียนและจากอาจารย์ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่นักเรียนสามารถจ่ายได้ในการเข้าร่วมการฝึกอบรมแต่ละครั้งโดยเฉลี่ยเท่ากับ ๖๒๘.๖๕ บาท ในการเดินทางไปฝึกอบรมนั้น โดยส่วนใหญ่สามารถเดินทางไปได้ด้วยตนเอง และจำนวนวันที่นักเรียนสะดวกในการไปเข้าร่วมการฝึกอบรม โดยเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๓ วัน คำสำคัญ : ความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรม , นักเรียนมัธยมปลาย , โครงการฝึกอบรมด้านนิเทศศาสตร์ , พฤติกรรมการเข้ารับการอบรม , จังหวัดชลบุรี A
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/160
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น