กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/159
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorกุหลาบ รัตนสัจธรรมth
dc.contributor.authorวสุธร ตันวัฒนกุลth
dc.contributor.authorอรพิน ทองดีth
dc.contributor.authorสุนิศา แสงจันทร์th
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:45:53Z
dc.date.available2019-03-25T08:45:53Z
dc.date.issued2545
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/159
dc.description.sponsorshipสนับสนุนงบประมาณโดยทบวงมหาวิทยาลัยen
dc.publisherคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectสาขาสังคมวิทยาth_TH
dc.titleความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราดth_TH
dc.title.alternativeThe opinion of Tumbon Huong Num Kao people towards the operations of Community Strengthening and Grass Root Economic Project, Muang District, Trad Province, Thailanden
dc.typeResearchen
dc.year2545
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น