กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1579
ชื่อเรื่อง: การประเมินระดับและความพร้อมในการพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The assessment of level and readiness for developing the learning community in Chanthaburi province and Trat province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คำสำคัญ: ชุมชนแห่งการเรียนรู้
องค์การแห่งการเรียนรู้
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์การวิจัยเรื่องนี้เพื่อ ประเมินความพร้อมในการพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และประเมินระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด กลุ่มเป้าหมายคือชุมชนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด รวม 121 แห่ง โดยมีนิยามว่า ชุมชน คือ กลุ่มคนที่อาศัยในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลแห่งใดแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เพื่อให้ผลการวิจัยสอดคล้องและมีประโยชน์ เมื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้คือแบบประเมินความพร้อมและระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสร้างโดยการศึกษาและวิเคราะห์หาลักษณะบ่งชี้ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้จากชุมชนต้นแบบ 2 แห่งคือ ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรง นำไปทดลองใช้และปรับปรุง จนได้แบบประเมินที่มีความเชื่อมั่นตามวิธีของ ครอนบัค มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาเท่ากับ 0.82 ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนที่มีความพร้อมต่อการพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ระดับ "ปานกลาง" มีจำนวน 77 แห่ง และความพร้อมระดับ "มาก" มีจำนวน 44 แห่ง ส่วนชุมชนที่มีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ระดับ "ปานกลาง" มี 95 แห่ง และมีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ระดับ "มาก" มี 26 แห่ง ตามลำดับ โดยไม่พบชุมชนที่มีความพร้อมและระดับความเป้นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในระดับ "น้อย" เมื่อตรวจสอบพบว่า ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการประกวดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดโดยองค์กรภาครัฐหลายแห่ง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1579
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น