กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1547
ชื่อเรื่อง: การยืดอายุการเก็บรักษาหอยแมลงภู่สุกด้วยการเคลือบอัลจิเนตผสมสารกันหืนร่วมกับการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ: ผลของสารละลายอัลจิเนตผสมสารกันหืน (ปีที่ 1)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Shelf-life Extension of Cooked Green Mussel Using Sodium Alginate-based Edible Coating Containing Different Antioxidants and Modified Atmosphere Packaging: Effect of Sodium Alginate-based Edible Coating Containing Different Antioxidants
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สวามินี ธีระวุฒิ
ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ระดับความเข้มข้นของสารละลายอัลจิเนตสาหรับเคลือบเนื้อหอยแมลงภู่สุกที่ผู้ทดสอบยอมรับในการบริโภคได้มากที่สุดคือ คือ 0.002% และระดับการยอมรับทางประสาทสัมผัสของเนื้อหอยแมลงภู่สุกเคลือบอัลจิเนต มีคุณลักษณะ 4 ด้าน คือ ลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัส โดยกาหนดให้ระดับการยอมรับกลิ่นที่ต่ากว่า 3 เป็นระดับการยอมรับที่ใช้ตัดสินอายุการเก็บรักษา เนื้อหอยแมลงภู่สุกเคลือบอัลจิเนตผสมสารกันหืน ขณะที่การนาเนื้อหอยแมลงภู่สุกมาเคลือบด้วยสารละลายอัลจิเนตผสมสารกันหืนชาเขียวและวิตามินซี (T1, T2, T3, T4) สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี กายภาพ จุลชีววิทยาและประสาทสัมผัสได้ โดยการนาเนื้อหอย แมลงภู่สุกมาเคลือสารละลายอัลจิเนตผสมชาเขียว 2.5% และวิตามินซี 2.5% (T2) มีประสิทธิภาพ ในการช่วยรักษาคุณภาพของเนื้อหอยแมลงภู่สุกได้ดีที่สุด นอกจากนี้เนื้อหอยแมลงภู่สุกในทุกชุด การทดลองยังตรวจไม่พบการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคทั้งโคลิฟอร์มแบคทีเรียและ E. coli ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 18 วัน เนื้อหอยแมลงภู่สุกที่เคลือบด้วยสารละลายอัลจิเนตผสมชาเขียว 2.5% และวิตามินซี 2.5% (T2) สามารถเก็บได้นาน 10 วัน รองลงมาได้แก่ การเคลือบด้วยสารละลายอัลจิเนตผสมชาเขียว 2.5% และวิตามินซี 1.25% (T1), สารละลายอัลจิเนตผสมชาเขียว 0.625% และวิตามินซี 2.5% (T3), สารละลายอัลจิเนตผสมชาเขียว 1.25% และวิตามินซี 2.5% (T4) ที่เก็บได้นาน 8 วัน ในขณะที่การเคลือบสารละลายอัลจิเนตเพียงอย่างเดียว (TA) และไม่เคลือบสารละลาย (TC) เก็บได้เพียง 6 วัน(พิจารณาเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคในอาหารทะเลปรุงสุกต้องมีจานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 6.0 log CFU/g) ข้อเสนอแนะ เนื้อหอยแมลงภู่สุกเคลือบสารละลายอัลจิเนตผสมสารกันหืนชาเขียวและวิตามินซีมีอายุการเก็บรักษาน้อย หากต้องการเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษาให้นานยิ่งขึ้น ควรใช้ร่วมกับการปรับสภาพบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1547
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_082.pdf1.8 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น