กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1523
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorศิริโฉม ทุ่งเก้า
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:07:09Z
dc.date.available2019-03-25T09:07:09Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1523
dc.description.abstractโครงการวิจัยนี้ศึกษาการปนเปื้อนแบคทีเรียกรดแลคติกของโรงงานผลิตเอทานอลที่ใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบจำนวน 4 แห่ง โดยนำตัวอย่างจากขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ กากน้ำตาลเข้มข้นสารอาหารเพิ่มเติม กากน้ำตาลที่ใช้เลี้ยงยีสต์ กากน้ำตาลจากท่อผสม กากน้ำตาลจากถังหมัก และน้ำหมักก่อนการกลั่น รวมทั้งสิ้น 67 ตัวอย่าง ระหว่างเดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 ทำการแยกเชื้อบนอาหาร MRS agar ที่เติม cycloheximide 100 mg/l พบว่าทุกโรงงานมีแบคทีเรียกรดแลคติกปนเปื้อนในทุกจุดที่เก็บตัวอย่าง โดยมีปริมาณอยู่ในช่วงประมาณ 5-8 log cfu/ml ยกเว้นในกากน้ำตาลเข้มข้นที่พบน้อยกว่า 0.5 log cfu/ml และสามารถรวบรวมโคโลนีที่พบมากได้ทั้งหมด 25 ไอโซเลต เมื่อนามาจัดจาแนกโดยใช้ชุดทดสอบ API 50 CHL พบว่าอยู่ใน 2 จีนัส ได้แก่ Lactobacillus และ Pediococcus โดยไอโซเลตร้อยละ 88 เป็นจีนัส Lactobacillus สปีชีส์ของ Lactobacillus ที่พบ ได้แก่ L. plantarum 1, L. pentosus, L. fermentum 2, L. brevis 1, L. rhamnosus และ L. buchneri โดย L. pentosus เป็นสปีชีส์ที่พบได้บ่อยที่สุด และจากการศึกษาซ้ำในบางโรงงานพบการปนเปื้อนในระดับที่ใกล้เคียงกันรวมทั้งพบแบคทีเรียสปีชีส์เดิมด้วย ผลการศึกษาทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าโรงงานผลิตเอทานอลในประเทศไทยที่ใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบมีแบคทีเรียกรดแลคติกปนเปื้อนในระดับค่อนข้างสูงและแพร่กระจายอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการหมัก จึงควรมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อการผลิตเอทานอลของแบคทีเรียเหล่านี้รวมทั้งหาแนวทางในการลดการปนเปื้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectกากน้ำตาลth_TH
dc.subjectการปนเปื้อนth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.subjectเอทานอลth_TH
dc.subjectแบคทีเรียกรดแลคติกใสth_TH
dc.titleอุบัติการณ์และแนวทางเพื่อนำไปสู่การควบคุมการปนเปื้อน แบคทีเรียกรดแลคติกในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงของประเทศไทย (ปีที่ 1)th_TH
dc.title.alternativeIncidence and strategies for controlling lactic acid bacteria contamination in Thailand industrial fuel ethanol productionen
dc.typeResearch
dc.year2558
dc.description.abstractalternativeThis research studied the contamination of lactic acid bacteria in the process for ethanol production in four commercial plants employing molasses as the raw material. A total of 67 samples collected were concentrated molasses, additional nutrients, yeast cultivation molasses, molasses in mixing lines, as well as fermentation molasses between August, 2013 to June, 2014. Isolations of lactic acid bacteria were performed by cultivating on MRS agar containing 100 mg/l cycloheximide. It was found that all four ethanol plants were contaminated with lactic acid bacteria in a range of ca.5-8 log cfu/ml except the molasses raw material which contained less than 0.5 log cfu/ml. A total of 26 predominated isolates of lactic acid bacteria were identified using API 50CHL biochemical tests to be in two genera, Lactobacillus and Pediococcus with Lactobacillus accounted for 88 % of total isolates. The species of Lactobacillus found were L. plantarum 1, L. pentosus, L. fermentum 2, L. brevis 1, L. rhamnosus, and L. buchneri with L. pentosus being the most common species. Moreover, re-examination in some plants revealed similar numbers and same species of bacteria. The data verify contamination with lactic acid bacteria throughout the processes to produce ethanol from molasses in Thailand. Further studies on effects of contamination on ethanol production as well as strategies for reducing such contamination should be conducted in order to increase the production efficiency.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_071.pdf3.23 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น