กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/151
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorนันทนา อรุณฤกษ์th
dc.contributor.authorบัญญัติ สุขศรีงามth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:45:52Z
dc.date.available2019-03-25T08:45:52Z
dc.date.issued2532
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/151
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากเมืองพัทยาประจำปี 2532en
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสนth_TH
dc.subjectแบคทีเรียth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleอุบัติการและการแพร่กระจายของแบคทีเรียสกุล Vibrionaceae ในบริเวณหาดพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีth_TH
dc.title.alternativeOccurence and distribution of halophilic Vibrionaceae in coastal waters of Pattaya, Chonburith_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2532
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น