กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1515
ชื่อเรื่อง: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกเคลือบสารสมุนไพรและการนำแป้งข้าวกล้องงอกไปใช้ทำอาหาร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Technology transfer on the production of germinated brown rice coated with herb agent and the application of using germinated brown rice flour for food production
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิชมณี ยืนยงพทธกาล
นิสานารถ กระแสร์ชล
นฤศันส์ วาสิกดิลก
ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล
อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ข้าวกล้องงอก -- การผลิต
ข้าวกล้องงอก
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: นำผลงานวิจัยมาดำเนินการถ่ายทอดเทคดนดลยีการผลิตข้าวกล้องงอกเคลือบสารสมุนไพรและการนำแป้งข้าวกล้องงอกไปใช้ทำอาหารให้แก่ชุมชนในภาคตะวันออก โดยใช้วิธีบรรยาย สาธิต และให้ทดลองปฏิบัติ แบ่งหัวข้อการอบรมเป็น 3 ฐาน ฐานที่ 1 การสกัดสารสมุนไพรด้วยน้ำ การผลิตข้าวกล้องงอก และการเคลือบข้าวกล้องงอกด้วยสารสมุนไพรโดยวิธีการแช่ ฐานที่ 2 การทำคัพเค้กโดยใช้แป้งข้าวกล้องงอก และฐานที่ 3 การทำซาลาเปาโดยใช้แป้งข้าวกล้องงอก กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มชุมชนบ้านยายร้า กลุ่มชุมชนสำนักท้อน กลุ่มชุมชนสระแก้ว และกลุ่มชุมชนชากหมาก ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอฉาง จังหวัดระยอง พบว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณด้านจำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (110 คน) และร้อยละ ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอด (ร้อยละ 100) และตัวบ่งชี้เชิงเวลาโดยโครงการดำเนินการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ (1 วัน) หลังการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นเวลาประมาณ 4 เดือน พบว่ายังไม่มีการผลิตผลิตภัณฑ์จากการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1515
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น