กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1512
ชื่อเรื่อง: การสร้างบทเรียนวิจัยท้องถิ่นเพื่อการปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณอ่าวนก อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
วงเดือน ไม้สนธิ์
ชลี ไพบูลย์กิจกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คำสำคัญ: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บทเรียน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ การสร้างบทเรียนวิจัยท้องถิ่นเพื่อการปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนต่อการอนุรักษ์ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งคณะผู้วิจัยมีโจทย์วิจัยว่าหากมีการปลูกฝังการรักษาทรัพยากรหน้าบ้าน และรอบ ๆบ้าน ของตนโดยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วยเยาวชน น่าจะเป็นโอกาสดี เพราะจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และรักบ้านเกิดจะเกิดได้เร็วขึ้น และจะส่งต่อรุ่นต่อรุ่น อย่างไรก็ตามทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เป็นโจทย์วิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ทรัพยากรทางทะเลต่าง ๆ เช่น ป่าชายเลน หญ้าทะเล ปะการัง สัตว์น้ำ น้ำทะเล น้ำขึ้นน้ำลง เป็นต้น ในการศึกษาครั้งนี้ได้ออกแบบบทเรียนวิจัยท้องถิ่น ฯ และนำไปทดสอบกับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ร่วมกับทางโรงเรียน ซึ่งได้ผลการทดสอบการใช้แบบเรียนเป็นที่น่าพอใจมากคะแนนเฉลี่ยของการสอบหลังการเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนสอบก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญ (P <0.05) นักเรียนในระดับชั้นดังกล่าวมีความกระตือรือร้นในการใช้แบบเรียน ดังนั้นมีแนวโน้มว่า แบบเรียนวิจัยท้องถิ่นเพื่อการปลูกฝังจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์น่าจะถูกนำไปประยุกต์ใช้กับในแต่ละพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1512
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น