กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1507
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorนคร ละลอกน้ำ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:07:08Z
dc.date.available2019-03-25T09:07:08Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1507
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 2) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะการให้บริหารห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ตามความต้องการของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ที่มีสถานภาพกำลังศึกษา ชั้นปีที่ 1-ชั้นปีที่ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2556 จำนวน 360 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage random sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) จับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและแบบสัมภาษณ์ ข้อเสนอแนะการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สรุปดังนี้ 1.1 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ตามตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ที่กำหนด ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 ข้อ 5 อยู่ในระดับมาก 1.2 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก 1.3 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการด้านห้องสมุดอยู่ในระดับมาก 1.4 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการด้านอุปกรณ์การศึกษาอยู่ในระดับไม่แน่ใจ 2. ผลการสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนิสิต สรุปดังนี้ 2.1 ควรมีการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหมือนกันกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกเพราะสามารถตรวจสอบฐานข้อมูลเอกสาร หนังสือ งานวิจัยและสื่อต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่าย ฯได้โดยง่าย ส่วนการฝึกอบรมการใช้งานควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงเพราะไม่ค่อยทราบว่าอบรมวันไหนบ้าง อาจจัดอบรมเดือนละครั้งก็ได้หรือไม่ก็ทำเป็นสื่ออบรมหลาย ๆ รูปแบบ เช่น อบรมผ่านเครือข่าย หรือวีดิทัศน์อบรมการใช้ ฯลฯ 2.2 ควรมีการจัดหาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ให้เพียงพอ และคอยตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทำคู่มือการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์ในห้องเรียนให้ชัดเจน แข็งแรง และพัฒนาระบบ WIFI ให้ใช้งานได้อย่างทั่วถึง ทุกห้องเรียน ทางคณะควรจัดศึกษาดูงานและทำกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยบ่อย ๆ เพราะนิสิตได้ประสบการณ์ตรง 2.3 ควรมีการจัดหาห้องบริการอนามัยและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นขึ้นภายในคณะจะได้สะดวกขึ้น มีการขยายโรงอาหารให้เพียงพอกับจำนวนนิสิต และปรับปรุงรสชาติ ปริมาณอาหารให้เหมาะสม จัดหาพื้นที่จอดรถสำหรับนิสิตให้เพียงพอ ห้องน้ำควรทำความสะอาดให้ถี่ขึ้นกว่านี้ และซ่อมก๊อกน้ำให้สามารถใช้ได้อย่างสมบูรณ์เพราะส่วนใหญ่เสีย 2.4 ควรมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพราะไฟตกและดับบ่อยมาก ควรมีการเพิ่มจุดทิ้งขยะในแต่ละชั้นของตึกให้ทั่วถึงth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectความพึงพอใจth_TH
dc.subjectสภาพแวดล้อมการเรียนรู้th_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.title.alternativeThe Assessment satisfactions of service/ The library service educational materials and learning environmenten
dc.typeResearchth_TH
dc.year2557
dc.description.abstractalternativeThe purpose of this research is 1) to evaluate the students’ satisfaction to the library service, educational equipment, and learning environment of Faculty of Education, Burapha University 2) to provide the suggestions to the library service, educational equipments and learning environment based on the student’s needs of Faculty of Education, Burapha University The samples of this research were 360 students on educational status of Faculty of Education are grade 1-grade 4 since academic year 2010-2013 by using Multi –stage Random Sampling and simple random sampling. The instruments of this research were the questionnaires for satisfaction and the interview form for suggestions to the library services, educational equipment and learning environment of Faculty of education, Burapha University The research found that: 1. The results of student’s satisfaction to the library service, educational equipments and learning environment of Faculty of education, Burapha University were: 1.1 The satisfaction of students to the library services, the education equipments and learning environment of Faculty of education, Burapha University by the indicator 2.5 in accordance with the criteria of Article 2-5 at the high level 1.2 The satisfaction of students to the library services, the education equipments and learning environment of Faculty of Education, Burapha University as well as well aspects at the high level 1.3 The satisfaction of students to the library services at the high level 1.4 The satisfaction of student to the educational equipments services at the uncertain level 1.5 The satisfaction of students to the learning environment services at the uncertain level 2. The results of the interview suggestions to library services, educational equipments, and the learning environment were: 2.1 Should develop computer networking as the University library which can use various resources conveniently by checking the database, documents, books researches and media from the network, the library should publishing to let everyone know about the training course of using library network system,or provide the training via the other media formats such as online training or video training, etc. 2.2 Should provide the classroom, laboratory, chairs are sufficient and check supplies devices in the classroom, in the laboratory at least once a week, provide the manual of material devices in the classroom, clearly a strong WIFI systems available to every classroom. For getting direct experiences, the Faculty should arrange the observation and activities outside the university. 2.3 Should provide a first aid and health services. Provide cafeteria to support the number of students and improves the taste and qualities of food, provide adequate parking space for students, clean and repair the bathroom ready to use. 2.4 Should be an improved electricity system and should provide more trash on each floor of the building.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น