กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1492
ชื่อเรื่อง: คุณลักษณะบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียนตามความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Characteristics of Graduates towards the AEC according to the needs of Entrepreneurial administrators inindustrial estates in the eastern region of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุกัญญา บูรณเดชาชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: สถานประกอบการ. ประชาคมอาเซียน
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียนตามความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกในครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตตามความคาดหวังของผู้บริหารสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เมื่อเปิดประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว์ จ. ฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ. ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ. ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง จำนวน 440 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (two-stages sampling)แบ่งเป็นชั้นด้วยความน่าจะเป็นได้สัดส่วนกับขนาด (stratified probability proportional to size sampling) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยองค์ประกอบ 11 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความใฝ่รู้ 2) ความสามารถในการใช้ภาษา 3) คุณธรรมและจริยธรรม 4) ความรู้ตามวิชาชีพ 5) ความเป็นผู้นำ 6) สุขภาพกายและจิตใจ 7) จิตสาธารณะ 8) ศักยภาพทางปัญญา 9) เทคโนโลยีสารสนเทศ 10) สุนทรียารมณ์ และ 11) เจตคติต่อประชาคมอาเซียน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็นสองส่วนคือ 1) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor Analysis) ผลการวิจัย คุณลักษณะบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียนตามความต้องการของสถานประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียนทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม รองลงมา คือ ด้านความใฝ่รู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ ส่วนผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันนั้น ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบคุณลักษณะบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน ตัวแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก X2 = 36.848, df = 28 =, p = 0.122, GFI = 0.984, NFI = 0.995, CFI = 0.999, NNFI = 0.998, SRMR = 0.017 องค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียนที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ องค์ประกอบด้านความรู้ตามวิชาชีพ (B = 0.867) รองลงมา คือ องค์ประกอบด้านความเป็นผู้นำ (B=0.863) องค์ประกอบด้านจิตสาธารณะ (B= 0.840) องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (B= 0.837) องคืประกอบด้านศักยภาพทางปัญญา (B = 0.814) องค์ประกอบด้านคุณธรรมและจริยธรรม (B = 0.808) องค์ประกอบด้านความใฝ่รู้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1492
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น