กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1472
ชื่อเรื่อง: การสำรวจสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Surveying environmental condition of housing concerning health of senior peoples Saensuk sub-district Muang district Chonburi provinc
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ดนัย บวรเกียรติกุล
เดชิษฐ์ นุ่มมีชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
สภาพแวดล้อม
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทำการศึกษาโดยนำหลักการจัดการที่อยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุ มาทำการดัดแปรงเพื่อสร้างแบบสำรวจสภาพการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ โดยดำเนินการศึกษาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เก็บข้อมูลภาคสนามโดยทำการสำรวจสภาพที่อยู่อาศัยจำนวน 114 แห่ง ทำการสอบถามความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการจัดการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 127 รายและทำการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อตัวแทนผู้สูงอายุ และประธานชุมชนถึงความคิดเห็น ความต้องการในการส่งเสริมการจัดการที่อยู่อาศัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า สภาพการสุขาภิบาลสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุทางด้านกายภาพ ได้ผลเท่ากับ 3.4 ซึ่งอยู่ในระดับดี สภาพการสุขาภิบาลสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในด้านความปลอดภัยได้ผลเท่ากับ 2.88 ซึ่งจัดอยู่ในระดับพอใช้ได้ สภาพอุปกรณ์ความสะดวกและความปลอดภัยภายในชุมชนที่อยู่อาศัยของสำหรับผู้สูงอายุซึ่งผลการสำรวจ ได้เท่ากับ 0.87 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ความคิดเห็นและความต้องการต่อการจัดการที่อยู่อาศัยพบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างต้องการสนับสนุนด้านอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุง และดัดแปลงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุมากที่สุดคิดเป็นคะแนนร้อยละ 44.69 ความคิดเห็นและความต้องการต่อการจัดการอาคารสถานที่สาธารณะพบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างต้องการให้วัด/ศาสนสถานได้มีการจัดการให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุมากที่สุดคิดเป็นคะแนนร้อยละ 47.81 การสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปได้ว่า สมควรที่จะต้องมีโครงการและกิจกรรมในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุโดยการสนับสนุนจากเทศบาล และภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือ ต้องทำการปรับปรุงอาคารสาธารณะในพื้นที่ของเทศบาลให้เอื้อต่อการใช้บริการของผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง และสมควรมีการให้ความรู้ถึงพฤติกรรมและท่าทางการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันที่ถูกต้องสำหรับผู้สูงอายุ ตามหลักการยศาสตร์โดยต้องอาศัยมาตรการการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เป็นหลัก ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จำเป็นต้องกำหนดไว้เป็นแผนงานและโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตของเทศบาลเมืองแสนสุข This Research is operated by applying the principle of basic safety of housing for elderly person to survey house sanitation of safety for elderly person by operating in the area of Saensuk municipality Chonburi province. To collect field data by surveying house condition as 114 cases questionnaire for comment of elderly person about housing of municipality as 127 cases and depth interviewing to delegates of elderly society and head of community about the comment and demand of housing to support health of elderly person by municipality. The result found that sanitation condition of elderly person house in physical factors gets the result of 3.4 that in good stage. The sanitation condition of elderly person house in safety factors gets the result of 2.88 that in satisfied stage. The safety and convenience equipment in house of elderly person gets the result of 0.87 that in unsatisfied stage. Comment and demand for housing management found that sample of elderly person needs supporting of equipment to improve and modify house for temple/worship place to improve and modify to fit in with elderly physical is the most by 47.81% The result of depth interview is summarized that it is suitable to set project and activity to adjust house to fit in with the physical of elderly person by supporting from municipality and private sectors that collaborate and improve public building in area of municipality and private sectors that collaborate and improve public building in area of municipality to service elderly person thoroughly. And it is suitable to promote knowledge about the behavior and movement in daily life that is fit in with physical of elderly person in principle of ergonomic by campaign and information measurement usage mainly. All of these mentioned needs to be set as plan and project in strategic of social and quality of lift developing of Saensuk municipality.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1472
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น