กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1462
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลกระทบของการเคลื่อนตัวของดินเนื่องจากงานขุดต่อโครงสร้างข้างเคียง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: การเคลื่อนตัวของดิน
ดิน - - การทดสอบ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยนี้ทำการคำนวณย้อนกลับ (back-analysis) เพื่อศึกษาผลกระทบของการเคลื่อนตัวของดิน เนื่องจากงานขุดต่อความเสียหายของโครงการข้างเคียง โดยเลือกกรณีศึกษาที่เกิดความเสียหายจริงที่ ดำเนินการก่อสร้างในบริเวณภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาความเข้าใจพฤติกรรมของงานขุดในดินในชั้นดินในพื้นที่ซึ่งแตกต่างจากชั้นดินในกรุงเทพฯที่มักจะเลิอกเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้สามารถที่จะทำการออกแบบงาน ขุดในบริเวณดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยและประหยัดยิ่งขึ้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1462
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_088.pdf4.43 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น