กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1452
ชื่อเรื่อง: การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 2A6 ที่ย่อยสลายนิโคตินในคนและเอนไซม์ CYP2A13 ที่ย่อยสลายสารก่อมะเร็ง 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl_-1-butanone (NHK) ของพืชสมุนไพรที่สำคัญในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Inhibition of the human cytochrome P450, CYP2A6, the nicotine metabolizing enzyme and CYP2A13, the 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) metabolizing enzyme by folk medicine in Ban-Ang-ed official community forest project
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทรงกลด สารภูษิต
พรพิมล รงค์นพรัตน์
เอกรัฐ ศรีสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การสูบบุหรี่ - - พฤติกรรม
พืชสมุนไพร
สารก่อมะเร็ง
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่นับเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของประเทศ จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมติดการสูบบุหรี่ซึ่งเป็นผลมาจากสารนิโครตินในบุหรี่นั้นเกี่ยวพันกับการทำงานของเอนไซม์ CYP2A6 ในตับเพราะทำให้ระดับนิโครตินในเลือดลดลงส่งผลให้ผู้สูบบุหรี่มีความต้องการสูบบุหรี่ ในขณะที่โรคมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งกลุ่มสารประกอบไนโตรซามีน NNK เกิดขึ้นโดยการกระตุ้นของเอนไซม์ CYP2A13 ในปอด ด้วยเหตุนี้การลดการทำงานของเอนไซม์ทั้งสองน่าจะช่วยลดการสูบบุหรี่และอัตราการเกิดมะเร็งปอดได้ งานวิจัยนี้ทำการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดพืชสมุนไพรพื้นบ้านจากโครงการป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) ที่ปราชญ์ชาวบ้านใช้ให้การรักษาชาวบ้านที่มีต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP2A6 และ CYP2A13 ในหลอดทดลอง ผลของการศึกษาพบว่า สารสกัดพืชสมุนไพรออกฤทธิ์ต่อเอนไซม์ CYPA26 และ CYP2A13 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ค่า p-value <0.05 โดยสารสกัดพืชสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง CYP2A6 และ CYP2A13 ได้ดี ได้แก่ สารสกัดจากรากต้นเข็มไอเดีย ใบลายกนก และใบต้นดีงูต้น ซึ่งยังต้องมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมถึงสารที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง และความจำเพาะในการยับยั้งต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1452
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_005.pdf2.55 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น