กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1442
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสมรัฐ ทวีเดชth
dc.contributor.authorวิรชา เจริญดีth
dc.contributor.authorชนะ เทศคงth
dc.contributor.authorณัฐวุฒิ เหลืองอ่อนth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T09:07:04Z
dc.date.available2019-03-25T09:07:04Z
dc.date.issued2556
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1442
dc.description.abstractจากการออกสำรวจปลาแมนดารินในตลาดขายปลา ในระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคม 2556 ถึง เดือนสิงหาคม 2557 พบปลาแมนดารินชนิด Green Mandarinfish มีปริมาณนำเข้าเฉลี่ย 115 ตัวต่อเดือน ราคาต่อตัวประมาณ 150-300 บาท ส่วนใหญ่มาจากประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ จากการสำรวจโดยแบบสอบถามพบว่า มีการนำเข้าปลาแมนดารินทั้งหมด 2,193 ตัว มีความชุกของการเเกิดโรคติดเชื้อแบคทีเรีย 0.76% การติดเชื้อโรคจุดขาวน้ำเค็ม 2.87% การติดเชื้อโปรโตซัวเห็บระฆัง 0.27% และการติดเชื้อโปรโตซัว Amyloodinium 0.27% โรคที่ตรวจพบทั้งจากปลาแมนดารินที่นำเข้ามาใหม่ และปลาแมนดารินที่มีอยู่ในสถานที่เพาะเลี้ยงเดิม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โรคไม่ติดเชื้อ (Non-infectious disease) จากปัญหาการจัดการคุณภาพน้ำ หรืออุบัติเหตุ และโรคติดเชื้อ (Infectious disease) ที่พบคือ การติดปรสิตเห็บระฆัง ประสิต จุดขาวน้ำเค็ม Cryptocaryon irritans ปรสิต Amyloodinium ocellatum ปรสิตภายใน (Internal parasite) ที่ตรวจพบคือ กลุ่มพยาธิตัวกลม (Nematodes) และกลุ่มพยาธิแบน (Trematode) รวมถึงการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio spp. ซึ่งเป็นสามเหตุหลักของการตายและการติดเชื้อแทรกซ้อนth_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ผ่านงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2556en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectปลาแมนดารินth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleการสำรวจความชุกและโอกาสเกิดโรคในปลาแมนดาริน Synchiropus splendidus (Herre, 1927)th_TH
dc.title.alternativeDisease surveillance and incidence of Mandarinfish, Synchiropus splendidus herre, 1927)en
dc.typeResearch
dc.year2556
dc.description.abstractalternativeManadarinfish (Synchiropus splendidus) was surveyed in the fish market. Data was collected from a questionnaire and ill fish sampling between January 2013 to August 2014. Green mandarinfish were mostly found in this survey. Fish imports averaged 115 per month, about 150-300 bath sample, and mainly imported from Indonesia and Philippines. Total fish data from the questionnaire was 2,193. The prevalence of bacterial infection, marine white spot disease, Trichodinosis, and Amyloodinosis were 0.76%, 2.87%, 0.27%, and 0.27% respectively. Disease in surveyed Mandarinfish was divided into 2 categories: non:infectious disease and infectious disease. Non-infectious disease are caused by many factor such as inappropriate management, poor water quality and accidents. Pathogenic microorganism caused of infectious disease such as Trichodina sp., Cryptocaryon irritans, Amyloodinium ocellatum, Nematodes (roundworm), Trematode (fluke), and bacterial infection.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น