กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1441
ชื่อเรื่อง: การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลมะม่วงหิมพานต์: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพจากน้ำมะม่วงหิมพานต์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Value-added enhancement of cashew apple fruit : development of functional fruits juice product from cashew apple fruit
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
สมจิตต์ ปาละกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การสร้างมูลค่าเพิ่ม
น้ำมะม่วงหิมพานต์
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์
น้ำผลไม้
มะม่วงหิมพานต์ - - การแปรรูป
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วงหิมพานต์พร้อมดื่มและน้ำมะม่วงหิมพานต์ผสมน้ำผลไม้พร้อมดื่ม พบว่าการใช้สารละลายไคโตซานความเข้มข้นร้อยละ 0.1 สามารถลดความฝาดของน้ำมะม่วงหิมพานต์ได้ดีโดยมีปริมาณแทนนินเหลือน้อยอยู่ และมีปริมาณวิตามินซีมีค่าใกล้เคียงกับน้ำมะม่วงหิมพานต์ที่ไม่ได้ผ่านการลดความฝาด เมื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วงหิมพานต์พร้อมดื่มพบว่า ผู้ทดสอบชิมยอมรับการเติมความหวานที่ 17 องศาบริกซ์ โดยให้การยอมรับผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วงหิมพานต์ผสมน้ำสับปะรดที่อัตราส่วน 60:40 และน้ำมะม่วงหิมพานต์ผสมน้ำฝรั่งที่อัตราส่วน 80:20 มีคะแนนความชอบโดยรวมมากที่สุด ส่วนน้ำมะม่วงหิมพานต์พร้อมดื่มอัตราส่วน 100: 0 ที่ไม่มีเจือจาง โดยมีคะแนนความชอบโดยรวมมากกว่าน้ำมะม่วงหิมพานต์พร้อมดื่มที่เจือจางด้วยน้ำในอัตราส่วน 60:40, 70:30, 80;20 และ 90:10 เมื่อนำมาตรวจสอบปริมาณวิตาามินซีพบว่าในน้ำมะม่วงหิมพานต์ผสมน้ำสับปะรดและน้ำฝรั่งให้ค่าสูงกว่าน้ำมะม่วงหิมพานต์พร้อมดื่มในทุกอัตราส่วนอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง ส่วนการวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมาณอิสระและปริมาณสารประกอบฟันอลิกทั้งหมด พบว่า มีค่าผันแปรตามความเข้มข้นของส่วนผสมน้ำมะม่วงหิมพานต์โดยมีค่าที่สัมพันธ์กันในการตรวจสอบทั้งวิธี DPPH ABTS และ FRAP ค่าที่ได้มีความสัมพันธ์กัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1441
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น