กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1433
ชื่อเรื่อง: การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากมะเฟืองและขิงในการยับยั้งเอนไซม์ CYP2A13 และ CYP2A6 ที่ย่อยสลายสารก่อมะเร็ง 4-(methylnitrosa-mino)-1-3(pyridyl)-1-butanone (NNK) ในคน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Inhibition by Averrhoa carambola and Zingiber officinale roscoe juices of the hyman cytochrome P450, CYP2A13 and CYP2A6, the 4-(methylnitrosa-mino)-1-(3-pyrdyl)-1-butannone (NNK) metabolizing enzyme
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทรงกลด สารภูษิต
พรพิมล รงค์นพรัตน์
เอกรัฐ ศรีสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การรักษาด้วยสมุนไพร
สารก่อมะเร็ง
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในปัจจุบันพบว่ามีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มสูงขึ้นและก่อให้เกิดผลร้ายต่าง ๆ กับสุขภาพผู้ที่สูบบุหรี่และผู้ที่อยู่ใกล้ชิด อีกทั้งเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจซึ่งนับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยในบุหรี่มีสารนิโคตินที่ออกฤทธิ์ให้เกิดการเสพติด สามารถถูกย่อยสลายโดยเอนไซม์ CYP2A6 ที่ตับ ทำให้ระดับนิโคตินในเลือดต่ำและเกิดความอยากสูบบุหรี่ และ 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในบุหรี่จะถูกกระตุ้นโดนเอนไซม์ CYP2A13 ที่ปอด ทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดชนิด Adenocarcinoma ที่มีความสามารถในการแพร่กระจายสูง ดังนั้นการรักษาอาการเสพติดบุหรี่โดยการลดการทำงานของเอนไซม์ CYP2A6 และ CYP2A13 จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปอดได้ ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าน้ำขิงและน้ำมะเฟืองสามารถยับยุ่งการทำงานของเอนไซม์ CYP2A6 และ CYP2A13 ในหลอดทดลอง จากผลการศึกษาพบว่าส่วนสกัด Ethyl acetate ของน้ำขิงและน้ำ มะเฟืองออกฤทธิ์ยับยั่งการทำงานของเอนไซม์ทั้งสองได้ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนสกัด Butanol และส่วนสกัดน้ำ ด้วยกลไกการยับยั้ง mechanism based ที่ขึ้นอยู่กับ NADPH เวลาและความเข้มข้นของสารยับยั้ง อย่างไรก็ตามส่วนสกัด Ethyl acetate นี้ออกฤทธิ์ยับยั่งการทำงานของเอนไซม์ NADPH-Cytochrome P450 reductase มีหน้าที่ส่งอิเล็กตรอนให้กับเอนไซม์ในกลุ่ม Cytochrome PA50 ด้วยกลไกการยับยั่งแบบไม่แข่งขัน ด้วยเหตุนี้การนำส่วนสกัด Ethyl acetate ไปใช้จำเป็นต้องระมัดระวังถึงความปลอดภัยในการใช้เนื่องจากอาจส่งผลต่อการย่อยสลายยารักษาโรคของเอนไซม์ Cytochrome P450 อื่น ๆ ได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1433
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น