กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1432
ชื่อเรื่อง: การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านการอักเสบของไตรเอริลมีเทนแบบสมมาตร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Synthesis and anti-inflammatory activity of symmetrical triarylmethanes
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จเร จรัสจรูญพงศ์
ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์
กล่าวขวัญ ศรีสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การอักเสบ
สารประกอบ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในงานวิจัยนี้ได้ประสบความสำเร็จในการหาวิธีการใหม่ในการสังเคราะห์สารประกอบ symmertrical triarylmethane และอนุพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยปฏิกิริยา Friedel -Crafts ระหว่างสารอะโรมาติก หรือเฮเทอโรอะโรมาติกกับสาร methy หรือ ethyl orthoformate ภายใต้สภาวะที่ไม่ใช้ตัวทำละลาย ทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้องโดยมี Bi(OTf)3 10 mol% เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โดยพบว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ในร้อยละ ปานกลางถึงสูง สารประกอบ symmetrical triarylmethane สังเคราะห์ขึ้นมานี้ได้นำไปทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์แมคโคฟาจ RAW 264.7 จากการทดลองพบว่า สารประกอบ symmetrical triarylmethane ส่วนใหญ่ไม่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ยกเว้นสารประกอบ tris[3-indolyl]-6-fluoromethane (3k) พบว่ามีความเป็นพิษต่อเซลล์ นอกจากนี้เมื่อนำสารสังเคราะห์ symmetrical triarylmethane มาวิเคราะห์แอคทิวิตีของเอนไซม์ iNOS โดยการหาปริมาณไนไตรท์ (nitrite) ที่เกิดขึ้นจากการแแกซิเดชั่นไนตริกออกไซด์ ที่ผลิตโดยเอนไซม์ iNOS โดยเทียบกับผลการทดลองของสาร aminoguanidine ซึ่งเป็นสารต้านการอักเสบในปัจจุบัน พบว่า สารประกอบtris[2-(5-ethylpyrroyl)] methane (3i) มีฤทธิ์ยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์สูงกว่าสารมาตรฐาน aminoquadinine ขณะที่สารอื่น ๆ จะให้ผลการทดลองที่ไม่ดีเท่าผลการทดลองของ aminoguanidine ดังนั้น tris[2--(5-ethylpyrroyl)] (3i) จึงมีแนวโน้มที่สามารถนำไปใช้เป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสเตียรอยด์ได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1432
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น