กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1412
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอุทัยวรรณ ศิริอ่อน
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:07:03Z
dc.date.available2019-03-25T09:07:03Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1412
dc.description.abstractศึกษาการสังเคราะห์และการใช้สารลดแรงตึงผิวแบบมีประจุ (ionic base-surfactants) สำหรับเป็นตัวเร่งในปฏิกิริยาเคมีที่ใช้สารตั้งต้นหลายองค์ประกอบในขึ้นตอนเดียว โดยในงานวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด ionic base-surfactants ทั้งหมด 27 แบบ ในร้อยละ ของสารผลิตภัณฑ์ที่สูง (67 ถึง > 99 เปอร์เซ็นต์) ผ่าน 2ขั้นตอน คือ ปฏิกิริยา alkylation และ ปฏิกิริยา anion exchange reaction จากนั้นนำ 18 ชนิด ที่มีแอนไอออนเป็น bisulfate (HSO4) 9 ชนิด และ p-toluenesulfonate (p-TsO)9 ชนิด ไปศึกษาการเป็นตัวเร่งในปฏิกิริยา Mannich reaction เพื่อสังเคราะห์สารประกอบประเภท B-amino carbonyl compounds จากสารตั้งต้น 3 ชนิด คือ aldehydes, aniline และ nucleophiles (acetophenone และ cyclohexanone) พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด 1-dodecyl-3-methylimidazolium toluenesulfnate (3-11a, [dodecmim] [p-TsO]) มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ร้อยละของสารผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสูง โดยทำปฏิกิริยาภายใต้ตัวทำละลายที่เป็นน้ำที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นทำการตรวจสอบการนำกลับมาใช้ใหม่ของตัวเร่งปฏิกิริยา พบว่าสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยให้ร้อยละของสารผลิตภัณฑ์ลดลงเพียงเล็กน้อย และในงานวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารประกอบประเภท B-amino carbonyl compounds ได้ทั้งหมด 10 อนุพันธ์ ในร้อยละของผลิตภัณฑ์ปานกลาง ขึ้นกับชนิดของสารตั้งต้นที่ใช้th_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2556en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectสารลดแรงตึงผิวth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.titleการสังเคราะห์สารลดแรงตึงผิวแบบมีประจุสำหรับใช้เป็นตัวเร่งในปฏิกิริยาเคมีที่ใช้สารตั้งต้นหลายองค์ประกอบในขั้นตอนเดียวth_TH
dc.title.alternativeThe synthesis of ionic base-surfactant as catalyst for one-pot multicomponent reactionsen
dc.typeResearch
dc.year2557
dc.description.abstractalternativeThis project is aimed to study the synthesis and the use of ionic base-surfactants as catalyst in multicomponent reactions. A sesies of ionic base-surfactants was prepared in 27 derivatives with high yield (67 to >99%) through 2 reaction steps including alkylation and anion exchange reaction. Then 18 derivatives having bisulfate anion (HSO4) 9 derivatives and p-toluenesulfonate anion (p-TsO) 9 derivatives were observed ability of catalyst in Mannich reaction for the synthesis of B-amion carbonyl compounds from 3 strating molecules; aldehydes, aniline and nucleophiles (acetophenone and cyclohexanone). The result shown that ionic base-surfactant name as 1-dodecyl-3-methylimidazolium toluenesulfonate 3-11a, [dodecmim][p-TsO] show the most efficient catalyst which gave the best yield of desired product under water system at 60' C for 12 hour. And the catalyst can be reuse in 3 times with a bit of lower yield. Then ten derivatives of B-amino carbonyl compounds were synthesized under optimized condition to obtain the products in moderate yields.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น