กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1407
ชื่อเรื่อง: การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารไตรเอริลมีเทนแบบสมมาตร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Synthesis and anti-inflammatory activity of symmetrical triarylmethanes
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จเร จรัสจรูญพงศ์
ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์
กล่าวขวัญ ศรีสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สารประกอบ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การผลิตไนตริกออกไซด์ (NO) ที่เกิดจากเอนไซม์ inducible nitric oxide synthase (iNOS) และพรอสตาแกลนดิน E2 (PGE2) ที่เกิดจากเอนไซม์ cyclooxygenase-2 (COX-2) ที่มากเกินไปโดยแมคโครฟาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดพยาธิสภาพของกับโรคที่เกิดจากการอักเสบหลายชนิด ดังนั้นการยับยั้งการผลิตสารสื่อกลางการอักเสบเหล่านี้เป็นวิธีการหนึ่งในการรักษาโรคการอักเสบต่าง ๆ สาร tris(5-ethyl-1H-pyrrol-2-yl)methane (JJST5) เป็นอนุพันธ์ไตรเอริลมีเทนแบบสมมาตรที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ ในการศึกษานี้ทำการตรวจสอบกลไกระดับโมเลกุลในการออกฤทธิ์การต้านการอักเสบของ JJST5 ในเซลล์แมคโคร-ฟาจ RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไลโพพอลิแซกคาร์ไรด์ (LPS) สาร JJST5 ยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ และพรอสตาแกลนดิน E2 ในเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย LPS ในลักษณะที่ขึ้นกับความเข้มข้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ JJST5 สามารถลดการแสดงออกของ iNOS ทั้งในระดับ mRNA และโปรตีนในลักษณะที่ขึ้นกับความเข้มข้น แต่ไม่สามารถยับยั้งการแสดงออกของเอนไซม์ COX-2 อีกทั้ง JJST-5 ไม่มีผลต่อการแสดงออกของเอนไซม์ COX-1 นอกจากนี้ JJST5 ไม่สามารถลดการเคลื่อนที่เข้าสู่นิวเคลียสของ nuclear factor-κB p65 (NF-κB) ในขณะที่ JJST5 ยับยั้งการฟอสโฟรีเลชั่นของ c-Jun N-terminal kinases (JNKs) แต่ไม่มีผลต่อ extracellular-signal-regulated kinases (ERKs) และ p38 kinases จากผลการทดลองที่ได้ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า JJST5 ลดการตอบสนองการอักเสบที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย LPS ผ่านการยับยั้งการกระตุ้น JNK ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสารสังเคราะห์ JJST5 ในการเป็นสารนำในการพัฒนายาต้านการอักเสบชนิดใหม่ได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1407
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_050.pdf1.31 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น