กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1380
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านปรัชญาและศาสนาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Study of conditions and problems in teaching and studying philosophy and religions in Thai Public University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญรอด บุญเกิด
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การจัดการเรียนการสอน
บรรยากาศในการเรียน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนด้านปรัชญาและศาสนา ตามความคิดเห็นของคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา และนำเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านปรัชญาและศาสนาในมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณาจารย์ที่ทำการสอนรายด้านปรัชญาและศาสนา ปีการศึกษา 2556 ได้จากการสุ่มแบบอย่างง่าย จำนวน 40 คน และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาวิชาทางด้านปรัชญาและศาสนาเป็นวิชาเอก ปีการศึกษา 2556 ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามมหาวิทยาลัย จำนวน 292 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และใช้การสนทนากลุ่ม ผลการศึกษามีดังนี้ 1) สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านปรัชญาและศาสนาในมหาวิทยาลัยของรัฐตามความคิดเห็นของคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน 2) ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านปรัชญาและศาสนาในมหาวิทยาลัยของรัฐตามความคิดเห็นของคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาโดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทั้ง 5 ด้าน 3) ความต้องการการพัฒนาการเรียนการสอนด้านปรัชญาและศาสนา ตามความคิดเห็นของคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านปรัชญาและศาสนาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ประกอบด้วยแนวทางพัฒนาด้านการบริหารหลักสูตร และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การเตรียมการสอน การดำเนินการสอน สื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1380
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น