กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1370
ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด จังหวัดตราด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: People's satisfaction toward the service of bangpid subdistrict administration organization Trat province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การบริการ
ความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด จังหวัดตราด และข้อเสนอแนะต่อการรับบริการของประชาชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการบริการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิดรับผิดชอบ จำนวน 219 คน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 60 ข้อ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มารับบริการในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2556 ที่มาใช้บริการ ณ งานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร งานการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค งานการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย งานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ และงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางปิ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด จังหวัดตราด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 เมื่อพิจารณาแยกเป็น 5 ฝ่ายงาน มีดังนี้ 1.1 งานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 เมื่อจำแนกตามงาน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจเป็นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับ 2 ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้แก่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก 1.2 งานการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 เมื่อจำแนกตามงาน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจเป็นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับ 2 ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับ 3 ได้แก่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด 1.3 งานการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.44 เมื่อจำแนกตามงาน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจเป็นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับ 2 ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับ 3 ได้แก่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมากที่สุด 1.4 งานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 เมื่อจำแนกตามงาน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจเป็นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับ 2 ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับ 3 ได้แก่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก 1.5 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 เมื่อจำแนกตามงาน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจเป็นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับ 2 ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับ 3 ได้แก่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมาก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1370
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น