กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1369
ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม จังหวัดตราด.
ชื่อเรื่องอื่นๆ: People's satisfaction towards the service of Thagum subdistrict administration organization Trat province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภารดี อนันต์นาวี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชากรต่อการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุม จังหวัดตราด และข้อเสนอแนะต่อการรับบริการของประชาชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่มรับผิดชอบจำนวน 215 คน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 54 ข้อ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มารับบริการในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2556 ที่มาใช้บริการ ณ งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลานจัดเก็บค่าน้ำประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม จังหวัดตราด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 เมื่อพิจารณาแยกเป็น 3 ฝ่ายงาน มีดังนี้ 1. งานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14 เมื่อจำแนกตามงาน ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการมีความพึงพอใจเป็นอันดับ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 อยู่ในระดับมาก อันดับ 2 ได้แก่ ด้านอำนวยความสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 อยู่ในระดับมาก 2. งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 เมื่อจำแนกตามงาน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจเป็นอันดับ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก อันดับ 2 ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับมาก 3. ด้านการจัดเก็บค่าน้ำประปา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.65 เมื่อจำแนกตามงานด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจเป็นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.78 อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับ 2 ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.76 อยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับ 3 ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1369
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น